Oromo Language, Literature and Folklore

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 377
 • Item
  Xiinxala Dhiyaannaa Qabiyyee Caaslugaa Kitaaba Barataa Afaan Oromoo Kutaa 11ffaafi 12ffaa Irratti Xiyyeeffate
  (Addis Ababa University, 2021-10) Taadduu Dheeressaa Ulfaataatiin; Tolamaariyaam Fufaa(PhD)
  Kaayyoon qorannoo kanaa haala dhiyaannaa qabiyyee caaslugaa kitaaba barataa Afaan Oromoo kutaa 11ffaafi 12ffaa xiinxaluudha.Galma ga’insa kaayyichaaf kitaabni barataa sakatta’amee jira.Barattoonni kutaa 12ffaa baratan hundiifi barsiisoonni Afaan Oromoo barsiisan torbi iddatteeffamanii jiru.Warreen iddatteeffaman kana irraa ragaa walitti qabuuf immoo meeshaa funaansa ragaa sakatta’a kitaabaa,bargaaffiifi af-gaaffiitti dhimma bahameera.Ragaan argame mala qorannoo akkamtaafi ammamtaa walitti makuun qaacceffamee ibsamee jira.Ragaa kana irraas wanti hubatame haalli dhiyaannaa qabiyyee caaslugaa kitaaba barataa Afaan Oromoo kutaa 11ffaafi 12ffaa hanqinaa qabaachuu isaati Faca’insi qabiyyee caaslugaa boqonnaa gara boqonnaatti wal madaalaa miti.Boqonnaa tokko tokko keessatti baay’achuu kanneen biroo keessattti immoo gonkumaa dhiyaachuu dhabuutu mul’ata.Akkasumas dhiyaannaan gilgaalota caaslugaa kitaabilee kanneen keessatti argaman walitti fufinsi isaan boqonnaa gara boqonnaatti kanamalees kutaadhaa gara kutaatti qaban xiyyeeffannoon kan hin kennamneef ta’uu;walitti fufinsa keessatti dagaaginni qabiyyee boqonnaa tokkoo gara boqonnaa itt aanuttifi kutaadhaa kutaatti jiru hanqina qabaachuu isaa hubatamee jira.Kanaaf dhiyaannaan qabiyyee caaslugaa kitaaba kanneen keessaa kan barattoota haala gaariin hirmaachisuun caasluga dammaqinaan akka baratan taasiisu miti.Haluma walfakkaatuun kitaabilee barnoota kana lamaan keessatti gama walitti fufinsaafi daagaagina qabayyee caaslugaan boqonnaa gara boqonnaatti akkasumas kutaa gara kutaatti hanqinni jiraachuu hubachuun barsiisoonni afaan barsiisan tooftaa garagaraa fayyadamuun barsiisuu akka qabaniifi ogeeyyiin barnootaa immoo hanqina uumaman kanaaf furmaata kennuun barbaachisaadha.Gama maleenya dhiyaannaa qabiyyee caaslugaa kitaaba barataa Afaan Oromoo kutaa 11ffaafi 12ffaa irra caalaan isaa maleennya ibsaa(deductive approach) fi maleenya fakkeenyaa(inductive approach) kan dhiyaatan yoo ta’an,qabiyyeewwan caaslugaa maleenya armaan olii kanaa alas dhiyaatan jiraachuu isaa ragaa sakatta’amee ta’eefi od-kennitoota irraa hubachuun danda’ameera.Amalaa qabiyyee giddugaleeffachuun qabiyyeen caaslugaa maleenya ibsaafi fakkeenyaan dhiyaachuu danda’a.Sadarkaafi hubannoo barattootaa waliin kan deemu maleenyi kun lamaan filatamoodha.Kanaaf qabiyyee caaslugaa muraasa maleenya kanaa ala dhiyaatan xiyyeeffannoo itti kennuun gaariidha.
 • Item
  Agarii Tulluu: Sirba Salaalee Keessatti (Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam)
  (Addis Ababa University, 2021-10) Taarikuu Margaa Dastaa; Asafaa Tafarraa (PhD)
  Kaayyoon qorannoo kanaa ija ilaalcha oromootiin sirboota goota oromoo Agarii Tuluufi maatii isaatif sirbaman qaaccessuudha. Kaayyoo kana milkeessufis malleen qorqnnoo garaagaraa gargaarameera. madda odeeffannoo ilaalchisee madda odeeffaannoo tokkoffaafi lammaffaati. malli iddatteessuu immoo akkayyoofi darbaa dabarsaatti fayyadamee jira. meeshaaleen funaansa ragaalee immo afagaaffii fi marii gareetti fayyadamuun odeeffannoo funaanname mala qaacceessa ragaalee keessaa mala akkamtaatin/qualitative/ ragaleen qaacceffamanii jiru. Akkasumas barruulee mata duree qo‟annoo kanaan wal qabatan sakatta‟uun akka raga lammaffatti odeeffannoon funaannamanii jiru. Qorannoon kuni Yaaxxina ilaalchaa /ideological theory/ jedhamu bu‟uureeffachuu kan gaggeeffameedha. Yaaxxina ilaalchaa kana immoo haala lamaan bu‟uureeffata. TokkoffaaYaaxxina yaadaa akka addunyaattifi naannoo qorannoon kun itti gaggeeffamu giddugaleeffachuuni. Argannoowwan qorannoo kanaas, gootichi Agarii Tulluu obbolotaa isaa wajjiin uummata isaa garbummaa sirna nafxanyaa jalaa baasuuf jedhee akka qabsoo jalqabe, uummanni oromoo salaalee immoo iddoo dhokannaa gooticha kanaa ta‟aa turuu isaanii sirbaan, geerrarsaan, dhadannaadhan deeggaraa akka turanifi dhaloonni ammaa jiran dhaloota yeroo sanii caalaa afoolawwan kanatti fayadamaa akka jiran qorannoo kanaan bira ga‟amee jira. yaboon qorannoo kanaa inni guddaan aanota godina shawaa kaabaa keessa aanaan dagam iddoo dhaloota goota Agarii Tulluu waan taateef qaamni dhimmi kun ilaallatu kamuu afwalaloo sirboota Agariifi maatii isaatif sirbaman irratti qorannoo gaggeessuudhan funaanee qindeessee akka ragaa tokkootti osoo kaa‟ee, dhaloonni dhufu wanta baay‟ee irraa argachuu danda‟a. kana malees barsiisonnis ta‟ee qaamni barate kamuu afwalaloowwan sirboota goototaaf sirbaman qoratanii bifa kitaabaan yookin barruuleen osoo kaa‟anii akkasumas sirboonni kunneen sirna bornootaa keessatti hammatamanii barattootaf osoo qophaa‟anii dhaloonni waan baay‟ee irraa barachuu danda‟a.
 • Item
  Xiinxala Fayyadama Afaanii Walaloo Sirboota Mata Dureen Isaanii Amalakeefi Sodaa Qawwee Hin Qabnu Jedhan Keessaa
  (Addis Ababa University, 2021-01) Warqinaa Lachiisaa; Addunyaa Barkeessaa(PhD)
  Qorannoon kun Xiinxala fayyadama afaanii walaloo sirboota Galaanaa Gaaromsaa keessatti dhimma itti bahaman xiinxalameera.Kaayyoon qorannichaas fayyadama afaanii walaloo sirboota Amalakeefi Sodaa qawwee hin qabnu jedhan keessaa adda baasuu.qabiyyeewwan fayyadama sana ibsuuf haala qabatamaa hawaasaa aangootti himuun itti danda’amu balballoomsuudha. Kaayyoo kana galmaan gahuuf mala akkamtaatti dhimma bahamee jira.Iddattoon qorannichaa iddattoo akka kaayyoo ta’ee,tooftaa iddatteessuu miti carraati.meeshaan funaansa odeeffannoo sakatta’a dokumentiitti fayyadamuun sirboota filatamanii walaloo sirboota kanaarratti immoo xiinxala gaggeessuun fayyadamni afaanii achi keessaa walitti qabamanii jiru.walaloon sirboota filatamanii saxaxa ibsaa fayyadamuun qoqqooduufi qaaccessuun ka’ameera.ka’umsi qorannichaa fayyadama afaanii walaloo sirba keessatti dhiyeessuun warra aangoo qabutti dhugaa hawaasaa himuu danda’uu isaa, gaaffiii mirga abbaa biyyummaa haala miira namaatti dhagahamuun dhiyeessuu isaa,bakka handhuura Oromoo Finfinnee irratti xiyyeeffachuufi sirboonni sun baay’inaan Oromoo bira taranii ormaanuu dhaggeeffatamuu isaaniiti. Ibsituun kanaas yuutuubii irratti sagalee guddaa argachuun kan daawwatamedha.Sirboonni ‘Amalakeefi Sodaa Qawwee hin qabnu’ fayyadama afaanii, ergaa fayyadama afaaniifi fayyadamni afaanii akkamiin faayidaaa aangoo hawaasaatti ibsu qaacceffameera. fayyadamni afaanii ergaan fayyadama afaanii sirba keessatti seenaa darbe hammeenya isaa adda baasuun yaadachiisuufi barsiisuu,rakkoo hawaasa tokkoo ifatti baasee waan mul’isuuf jechoota ciccimoo tokkummaa hawaasaa cimsuu,seenaa hammeenyaa,sirnoonni darban uummata Oromoo irraan gahan waan barsiisufi yaadachiisuf ergaa fayyadama afaaniif xiyyeeffannoon kennamee irratti hojjetamuu qaba.karaa biraatiin Sirbi kun jechoota ciccimoofi miira namaa kakaasan malleen dubbii garagaraa,jechamootaa fi ciigoowwaan fayyadamuun hawaasa Oromoo fincila diddaa garbummaa taasisaa ture akka kaayyoo tokkoof waltumsee mirgaan galuuf akka si’eessituutti jabina waan itti horeef ergaa fayyadama afaanii sirbichaa karaalee garagaraan akka hawaasichaaf ifa ta’uuf irratti hojjetamuu qaba.
 • Item
  Qaaccessa Nam-Fakkiilee Asoosama Dheeraa Qaroo Dhiiga Boosse
  (Addis Ababa University, 2021-09) Girmaa Gulummaa Baarkee; Filee Jaallataa Dabalaa (PhD)
  Mata duree qorannoo kanaa “qaaccessa nam-fakkiilee kitaaba asoosama Qaroo Dhiigaa Boosse” jedhu irratti yoo ta’uu qorannoon, Boqonnaalee shanitti qoodamee kan qoratamedha. Boqonnaan tokko seensa, Boqonnaa lama sakatta’a barruuwwan wal-fakkiifi yaadiremeeog-barruu,Boqonnaan sadi imala qorannichaa,Boqonnaa afur qaaccessa ragaalee,Boqonnaa shan,gudunfaa,argannoofi yaada furmaata kan haammatudha.qorannoon kun qaccessa nam-fakkiilee asoosama tokko keessatti argamu gama nam-fakkiileen waan ta’eef gama kaayyoo akkamtaati.Haalli dhiyeenya isaas maalummaa nam-fakkiilee keessatti gargaaran kan ilaallatu mala ibsuutti fayyadamee qoratame.maddi raga qorannoo kana asoosama dheeraa qaroo dhiiga boossee yoo ta’uu tooftaan qaaccessa ragaalee yaadrimee irratti kan xiyyeeffatedha.kana malees, asoosamicha keessatti fakkaattonni maala akka fakkaataniif barreessaan akkamiitti yaaxinaalee ammaayyaa kalatti kanaan jiran waliin wal-qabsiisee hojii isaa dhiyeesse ilaaluun cimina dadhabinni aasoosamicha maal akka fakkaatu adda baasuun yaadawwan furmaataa lafa kaa’amuuf yaalamaniiru. Gama biraan haala hawwaasummaa, xiinsammuu, xiinsammuun ejjennoo, haala barreessaan nam-fakkiilee ittiin uumeefi gahee nam-fakkiilee gurguddoofi xixiqqoo asoosamicha keessatti qaban irratti qorannoon kun adeemsifameera
 • Item
  Xiinxala Ergaa Mammaaksa Oromoo Dubartootaan Walqabatan: Kitaaba Gumbii Mammaaksaa Irratti Kan Xiyyeeffate
  (Addis Ababa University, 2021-09) Haannaa Malkaa; Amaanu‟eel Alamaayyoo(PhD)
  Hawaasni kamiyyuu afoola mataa isaa qaba. Afoola hawaasa tokkoo keessaa tokko mammaaksa. Mammaaksi haala jiruuf jireenya hawaasa tokkoo ibsuuf bifa addaa addaan mammaakama. Haaluma kanaan haawaasa Oromoo keessattis mammaaksi dhimma dubartootaa ibsan qorannoo kan keessatti seera qorannoon tokko hammachuu danda’u hammachiisuun, boqonnaa afuritti qoqqoodamun, boqonnaa hunda keessatti haala barbaachisan kan ka’an yoo ta’an, malli qorannoo kan keessatti qorattuum dhimmaa itti baate mala akkamtaafi malli fuunaanaa ragaalee qorannichaa sakkatta’a dukimenti yeroo ta’uu maddi odeeffannoo madda ragaa tokkoffaafi lammaffaadha. Kuniis odeeffannoowwaan argaman xiinxaluuf kan ooleedha. Walumaagalatti qorannoon kun bu’aa bayii hedduu qabatus waanti haraan waan argamee itti gammadeera.
 • Item
  Xiinxala Fayyadama Afaanii Asoosama Lookoo
  (Addis Ababa University, 2021-09) Haannaa Tarfaasaa; Amaanu’eel Alamayyoo (PhD)
  Kaayyoon qorannoon kana fayyadama afaanii asoosama Lookoo xixaluudha.As keessatti malleen dubbii, jechoonni ergisaa, mammaksonnifi jechamoonni adda baafamuun xiinxalamanii jiru. Qorannoo kana geggeessuuf kan qorattuu kakaasee, muummee kanatti qorannoon mata duree kanaan walqabatan muraasatuu geeggeeffamee jira. Kanarra kahuun qorattuun milkaa’ina hojii kanaaf kitaabni asoosama Lookoo akka madda raga tokkoffaatti tajaajilun ragaan as keesatti aragamu mala sakatta’a dookumentiin sakatta’amee jira.Akkasumas iddattoon akkayyootti dhimma baheera.Malleen dubbii keessaa kanneen akka akkasaa, bakkasaa, nameessuu, eemitii, fa’aa xiinxalamaniiru.Jechoonni afaan Amaraafi Afaan Ingilizii keessaa as keessatti argaman adda baafamuun xiinxalamaniiru. Mammaksonni tajaajila garagaraafi olaan asoosama kana keessatti kan argamani yemmuu tahu, jechamiinnis xiinxalamanii jiru.
 • Item
  Xiinxala Waldhabbii Fi Ergaa Asoosama Dheeraa Madaa Ciqilee
  (Addis Ababa University, 2021-09) Hirkisaa Maammoo; Kurii Baayisaa(PhD)
 • Item
  Qaacceessa Waldhabbii Asoosama Dheerraa Gumaa Galaatee Keessatti
  (Addis Ababa University, 2021-09) Kafaafaalee Hundumaatiin; Kurii Baay’isaa (PhD)
 • Item
  Xiinxala Dandeettii Afaan Oromoo Dubbisanii Hubachuu Dhabuu Barattoota Kutaa 9ffaa Mana Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Burqaa Noonnoo: Haala Barsiisa Barnoota Afaan Oromoo Sadarkaa 1ffaa Bu’uureffateen
  (Addis Ababa University, 2021-09) Masarat Taaddasaa Badhaasaa; Dinqeessaa Dheeressaa (PhD)
  Kaayyoon gooroo qorannoo kanaa barattootni kutaa 9ffaa M/barumsaa sadarkaa 2ffaa Burqaa Noonnoo dubbisa Afaan Oromoo hagam dubbisanii akka hubatan addaan baasuun hanqina jiruufi madda isaa xiinxalee furmaata kennuufdha..Ka‟umsi qorannoo kanaas,„Gumii Dagaagina Aadaafi Afaanii‟ keessatti barattoota sadarkeessuuf dubbisa asoosamni gabaabaan kennameefi gaaffilee dubbisicha keessaa ba‟an akka hojjetaniif isaanii kenname keessaa barattootni harki caalaan isaanii qabxii gadi‟aanaa fiduu isaaniiti. Haaluma kanaan barattootni akkamitti kutaa sagal ga‟anii dubbisa Afaan Oromoo dubbisanii hubachuuf hanqatu isa jedhuuf dirqamuudha.Qorannoo kana geggeessuuf mala qorannoo makaatu hojirra oolee jira. Kana bu‟uura godhachuun meeshaalee odeeffannoo: qormaata, bar-gaaffiifi af-gaaffii fayyadamuun odeeffannoo guurame akka walitti kalaa‟utti qaacceffamee jira. Bu‟aaleen qorannicha irraa argaman akka mul‟isutti, qormaatni barattootaa dhibbentaan guddaa qabxii walakkaa gadi fiduu; gama Bulchiinsa Mana barumsaan, gama barattootaafi barsiisotaan dandeettii kana fooyyessuuf xiyyeeffannaan godhamu akka hin jirre; dubbisni kitaaba barnoota irraa hawwataa ta‟uu dhabuufi isuma‟iyyuu seeraan shaakaluu dhabuu; kitaabni barnoota Afaan Ormoo ga‟aan mana bafumsaa keessaa dabamuu; Afaan Oromoon afaan hiikkachuun qofti akka dandeettii kana nama hin gonfachisne; hanqina hubannaa irra kan ka‟e waan Afaan Ormoo dubbataniif dandeettii kanas nan danda‟a jechuun xiyyeeffannaa kennuu dhabuu barattootaa Mana Barumsaa Sadarkaa 1ffaa‟tti guutummaan guutuutti barsiisota Barnoota Afaan Ormoo barsiisuuf eebbifamaniin Banoota Afaan Oromoo barsiifamuu dhabuufaa ;barattootni dhaamsagaafi birsaga addaan baasuu dhabuun rakkoo akka ta‟e; dandeettiin kun harki caalu Mana Barumsaa Sadarkaa 1ffaa‟tti akka gonfatamufaa hubatamee jira. Itti dabalees, dandeettii kana milkeessuuf dhibentaan guddaa harka barsiisaa keessa jiraachuufi, barataanis ta‟e Bulchiinsa Mana Barumsaa barumsaa ga‟ee mataa isaa akka qaban niagrsiisa. Haaluma kana irraa ka‟uun qaamni tokko qofti ga‟ee isaa ba‟uun dandeettii kana milkeessuu waan hin dandeenyeef qaamoleen hunduu ga‟ee isaa ba‟uun gonfachiisuufi barsiisaan ammoo hunda caalaa dirqama ogummaa isaa seeraan yoo ba‟e guutumaatti gonfachiisuu baatus fooyyessuu ykn salphisuun akka danda‟u yaboo jalatti kaa‟ameera.
 • Item
  Xiinxala Waldiddaa Asoosama ‘Safuu’
  (Addis Ababa University, 2021-11) Mulugeetaa Nigusee Waaqtolaatiin; Asaffaa Tafarraa(PhD)
  Qorannoon kun mata duree xiinxala waldiddaa asoosama Safuu jedhu irratti xiyyeeffata. Ka‟umsi qorannoo kanaa qeeqni asoosama Afaan Orommoo hedduu irratti gama caaculee asoosamaatiin taasifame laafaa ta‟uudha. Haaluma kanaan kaayyoo gooroon qorannoo akkaataa ijaarsa waldiddaa asoosama „Safuu‟ xiinxaluudha. Kaayyoon gooren asosamichaa;asoosama Safuu keessatti waldiddaan gama xiinsammuun haala kamiin akka dhiyaate ibsuu, asoosama Safuu keessatti waldiddaan alaa barreessaan dhimma itti bahe addaan baasuu, waldiddaan asoosama Safuu keessatti argamu qabatama ummata Oromoo agarsiisuu irratti maal akka fakkaatu ibsuufi ija qeeqa ogumaatin waldiddaan asoosamaa Safuu keessatti became ciminaafi hanqina akkamii akka qabu ibsuudha. Malli qorannoon kun ittiin gaggeeffame mala hasbarruu (textual analysis)dha. Haluma kanaan yaada kaayyolee gooree qorannichaa irratti hundaa‟uun xiinxala taasifameen; barreesaan waldiddaa xiinsammuutti gargaareamee asoosama „Safuu‟ barreessutu hubatame. Gosootni waldiddaa alaa; kan namaafi namaa, namaafi hawaasaafi namaafi uumaa/uumamaa taasifame asoosamicha keessatti kan tolfame ta‟uutu hubatame. Akkasumas asoosamni kun qabatama ummata Oromoo haalaan kan agarsiise ta‟uutu hubatame. Ciminni waldiddaan asoosamaa Safuu keessatti became; qabatama ummata Oromoo gama hawaasummaan, dinagdeen, siyaasaa, aadaafi gama amantiin akkaataa barreessaan waldiddaan ijaaree agarsiisuuf yaale baay‟ee hawwataadha. Akka hanqinaatti kan argame, waldiddaan asoosama kana keessatti tolfaman walqabatee hin qaari‟uu ciccitaadha. Kana malees waldiddaan bocamee kan kalaqaa caalaa kan seenatu caala. Haluma kanaan Barreessaan asoosama „Safuus‟ ta‟ee, barreessitoonni asoosamaa ofduraaf waldiddaa xiinsammuutti haalaan dhimma bahanii osoo barreessanii, ijaarsa asoosama tokkoof gosootni waldiddaa alaa (waldiddaan namaafi namaa, namaafi hawaasaa, namaafi uumaa/uumamaa bu‟uura waan ta‟eef, osoo kana xiyyeeffatanii gaaridha, waldiddaa bocan qabatama ummataa karaa agarsiisun osoo tolchanii, waldiddaa kalaqan osoo walqabatee qaari‟ee, akkasumas waldiddaa uuman seenaa gabaasuu qofa osoo hin taane, osoo kalaqanii irra caalatti hawwataa ta‟a kan jedhu, yaboo dhiyaatedha.
 • Item
  Qaaccessa Weedduu Aannan Raasuu Oromoo Karrayyuu
  (Addis Ababa University, 2021-11) Sanyii Rattaa Dhaabii; Mulugeetaa Nagaasaa (PhD)
  Qorannoon kun mata-duree “Qaaccessa Weedduu Aannan Raasuu Oromoo Karrayyuu: Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee” jedhu irratti gaggeeffame. Gaaffileen bu’uuraa qorannichaa immoo, ergaawwan weedduu aannnan raasuu keessatti darban maal maali? Sadoomiiwwan weedduu aannan raasuu keessatti baay’inaan dhimma ba’an kam fa’i? Weedduun aannan raasuu yoomessa akkamii keessatti gaggeeffama? Namoonni weedduu aannaan raasuu irratti hirmaatan eenyu faadha? Faayidaa weedduun aannan raasuu Oromoo Karrayyuuf qabu maali? Sababootni weedduu aannaan raasuu laaffisan maal fa’i? kan jedhudha. Kaayyoon qorannichaa immoo, Ergaa Weedduu Aannan Raasuu Oromoo Karrayyuu qaaccessuudha. Yaaxinni qorannoo kana keessatti hojiirra ooles yaaxina faayidaafi haalawaati. Qorannoo kana galmaan ga’uuf, maddi ragaa manguddootaafi haawwolii weedduu aannan raasuu Oromoo Karrayyuu irratti hubannoofi muuxannoo qaban mala iddatteessuu miti-carraa ta’ee, akkayyoon filatamanidha. Odeeffannoo qorannichaaf barbaachisan immoo, malleen funaansa odeeffannoo keessaa daawwannaafi afgaaffiitti fayyadamuun odeeffannoo walitti qabuun danda’ameera. Ragaaleen roga garaagaraa irraa malleen funaansa odeeffannoo armaan olitti eeramaniin walitti qabaman kunniin mala akkamtaa fayyadamuun qoqqoodamuun boqonnaa afur jalatti qaacceffamaniiru. Ragaalee qaacceffaman kanneen bu’ureeffachuun argannoowwan jiran: Weedduun aannan raasuu Oromoo Karrayyuu ergaawwan loon faarsaan, goota faarsaan, miira dubartiin keessa isheetti dhagayame ibsachuun walqabate, bakka dheeda looniif tole faarsaan, hamtuu loonii qeeqaan, nama loon elmuuf haaraa ta’aniifi tiksee loonii gorsuuf oolan akka qabu qorannoon kun addeesseera. Kana malees, gosti sadoomiiwwanii weedduu aannan raasuu keessatti baay’inaan dhimma ba’aman:Akkasaa, anyaarsee, bakka buusa/Irdiba, nameessa, ukukkubeefi saaduu akka t’an qorannoo kanaan bira gahameera. Dabalataanis, weedduun aannan raasuu galgalaafi ganama lafa aduun yookaan hoo’i hinjirre mana keessaafi qarmammee (hulaa dura)’tti akka weeddifamu qorannichi ibseera. Hirmaattonni weedduu aannan raasuu haawwaniifi shamarran akka ta’eefi weedduun aannan raasuu Oromoo Karrayyuuf faayidaawwan akka: Yommuu Aannan raasan dadhabbina tokko malee akka raasanii baasaniif, loon faarsuuf, goota faarsuuf, gorsa ittiin walii dabarsuuf, bakka dheedumsa horiif mijataa ta’e faarsuufi miira keessa namaatti dhagayame ibsachuuf oolan akka qabuu qorannoo kanaan bira gahameera. Dhumarrattis, sababoonni weedduu aannan raasuu laaffisaa dhufan immoo, babal’achaa dhufuu amantaalee alagaa, qaroominaafi ammayyummaa hordofuu, geeddaramaa dhufuu haala jiruufi jireenyaa, dhiibbaa saayinsiifi teeknolojii akka ta’an qorannoo kanaan bira gahameera. Yaboon qorannichaa immoo, weedduu aannan raasuu hawaasichaan jaalatamaa ta’e kana yeroo yerootti qorachuufi kunuunsuun dhaloota kallattii qabsiisuun akka itti fayyadaman gochuun gahee waajjira Aadaafi Turiziimii aanichaa, hayyoota dhimmichi isaan ilaallatuufi abbaa afoolichaa kan ta’e dammaqiinsa hawaasaafoolichatti dhimma bahanii hundaa gaafata.
 • Item
  Qaaccessa Wal-dhabbii Asoosama Gabaabaa "Yeroon Siif Haa Dhiistuu"
  (Addis Ababa University, 2021-09) Shaamee Usumaan; Nutmaan Aliyyi
  Waraqana qorannoo kun qaccessa wal-dhabbii asoosama Yeroon siif haa dhiistuu irratti xiyyeeffachuun kan geggeeffameedha. qorannoon kun seensa irraa kaasee hanga malaawwan qorannootti boqonnaa tokko jalatti ka'amanii jiru. malli qorannoo dhimma itti ba'ame kunis mala qorannoo akkamtaati.kaayyoon isaa wal-dhabbiiwwan asoosamicha keessatti argaman qaaccessuun kaa'uudha. maddi ragaa qorannoo kana madda ragaa tokkoffaattti fayyadamuun qorannoon kun adeemsifameera. Boqonnaan lama immoo sakkatta'a barruule kan ibsuu, yaadota hayyoota adda addaatiin dhiyaatantu ka'a.Boqonnaa sadii keessatti hubannoo kitaabicha irraa funaaname qaaccessuu kan of keessatti hammateedha.Boqonnaa afur keessatti immoo cuunfaawwan qoronnoo kanaa,yaboo fi wabiileen dhiyaatanii jiru.kana malees qorannoo kanarraa ka'uunis yaadni furmaata qorrattuu kanaan ka'amee jira.
 • Item
  Qaaccessa Qubeessuu Barreeffamoota Xalayaalee Hojii Waajjira Mootummaa Bulchiinsa Magaalaa Shaashamannee
  (Addis Ababa University, 2021-11) Bokoree Gaarummaa Jootee; Amaanu`eel Alamaayyoo (PhD)
  Kaayyoon qorannoo kanaa xalayaalee hojii waajjiraalee mootummaa bulchiinsa magaalaa shaashamannee keessatti Afaan Oromootiin barreeffamanii jiran Qaaccessuu yoo ta’u qorannoo gaggeessuuf wanti naa kakaase erga hojii mootummaatti qacaramee eegalee xalayaalee bahii ta’an waajjiroota mootummaa keessaa bahan hanqinaalee qubeessuu heddu qabaachuun isaa fi ergaa darbuu qabu dabarsuu dhiisuun, bal’inaan jiraachuu isaa waan hubadheef mataduree kana filadhe. Qorannoon kunis kan adeemsifame gosa qorannoo akkamtaafi ammamtaa (makaa) gargaarameeti. Sababni malli kun filatameef, odeeffannoon walitti qabaman mala lakkoofsaafi ibsaan hiikuun waan barbaachiseefiidha qorannoo kana adeemsisuuf, Afgaaffii, sakatta’a xalayaalee fi bargaaffiitti fayyadamuudhan. Iddattoo qorannoo kanaa xalayaalee bara 2011 keessa bahii ta’aniifi hojjettoota waajjira qorannoon kun irratti addeemsifame keessa hojjetanidha. Tooftaalee iddatteessuu jiran keessaa waajjiraalee filachuuf mala mit-carraa fayyadamuun iddatteessuu gaggeessee jira. Dangaan qorannichaa immoo qaaccessa qubeessuu barreeffamoota xalayaalee hojii waajjira bulchiinsa magaalaa shaashamannee keessatti argaman irratti xiyyeeffata. Fayidaan isaa Ergaan karaa barreeffamaa darbu gochuu akka hin gufanne taasisa. Qaama qorannoo kana fakkaatu hojjechuu fedhuuf daandii kan itti agarsiisu ta’a. Gama argannoo qorannichaan immoo waajjiraalee mootummaa keessatti xalayaaleen barreeffamanii bahan irra caalaa hanqina qubeessuuf akka saaxilaman kan taasise: soofti koppii/soft copy/fayyadamuu, yeroo xalayaa barreessan akka dubbisaniif walitti kennachuu dhabuu, yeruma baratan Afaan Oromootif xiyyyeeffannoo kennuu dhabuu, leenjii hojiirraa dhabuu,muuxannoo barreessuu fi waanuma barreessi jedhaman qofa barreessuun rakkoo qubeessuu barreeffamoota xalayaalee ta’uu isaa bira gahameera.
 • Item
  Xiinxala Qabiyyee Af-Walaloo Weedduu Waarisiisaafi Arrabsoo Cidha Oromoo Tuulamaa Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee Aanaa Walmaraa
  (Addis Ababa University, 2021-11) Dirribee Bayeechaa Daadhii; Xilaahuun Taliilaa(PhD)
  Qorrannoon kun mata-duree “Xiinxala Qabiyyee Af-walaloo Weedduu Waarisiisaafi Arrabsoo Cidha Oromoo Tuulamaa” jedhu irratti kan gaggeeffame yommuu ta’u, bakki itti gaggeeffame Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee Aanaa Walmaraati. Yaadiddamoonni qorannoo kanaaf bu’uura ta’anis yaadiddama tajaajalaafi yaadiddama haalawaati. Sababni isaas faayidaa weedduun waarisiisaafi arrabsoon hawaasa kanaaf qabuufi yoomessa sana keessatti hiika akkamii akka qabu hubachuun barbaachisaa waan ta’eefi. Weedduu waarisiisaafi arrabsoo jechuun kan dargaggoonni hinfuudhiniifi durbi hinheerumiin guyyaa cidhaatiif yeroo torban tokko hafu irraa kaasee galgala galgala mana gurbaafi intalaatti waliin weeddisaa waarisiisaniidha. Ka’umsi qorannoo kanaas, weedduun waarisiisaafi arrabsoon duudhaafi safuu hawaasaa eegee tursiisuun tokkummaa ummata Oromoo cimsu yeroo ammaa kana dagatamaa dhufuu isaati. Kaayyoon qorannichaa qabiyyee weedduu waarisaafi arrabsoo xiinxaluu yommuu ta’u, kaayyoo kana galmaan ga’uuf maddi odeeffannoo qorannoo kanaaf ragaan irraa funaaname madda ragaa tokkoffaadha. Isaanis: hirmaattota weedduu waarisiisaafi arrabsoo, maanguddoota aadaa ummataa beekaniifi hojjattoota Waajjira Aadaafi Tuurizimii Aanaa Walmaraati. Malli iddatteessuu qorattuun itti fayyadamtes mala iddatteessuu mit- carraafi mala iddatteessuu darbaa dabarsaati. Odeeffannoon waltajjii uumamaa irraa af-gaaffii, daawwannaafi marii gareetiin walitti qabame, weedduun waarisiisaafi arrabsoo mana intalaafi mana gurbaa maal akka fakkaatu, adeemsiifi qabiyyeen isaa xiinxalameera. Kunis yeroo cidhaaf torbeen tokko hafu mana intalaafi gurbaatti dargaggoonniifi shamarran walga’uun garee faallaa ta’e arrabsuun, garee isaanii immoo faarsuun waliin waarisiisu.Weedduun cidhaa yeroo waarisiisaa qofa kan gaggeeffamu osoo hintaane hanga guyyaa cidhaatti irra caalaa ho’aa kan itti fufu yommuu ta’u, kan mana intalaafi mana gurbaa ergaa garagaraa qaba.Haala ragaa funaaname irraa hubatameen: kan mana intalaa yeroo waarisiisaa, yeroo hamaamonni dhiyaatan, yeroo hamaamonni ciibsaa ga’an, yeroo ol seenanii nyaata nyaatan, yeroo intala fudhatanii deeman weedduu yoomessa sana of keessaa qabutu dhiyaata.Mana gurbaattis weedduun waarisiisaa,kan gaggeessaa, kan gaggeessaan boodaa, kan simannaa, kan kooraa hiiktuufi kan miinjee ergaa garagaraa qaba. Arrabsoon mana intalaa malee mana gurbaatti yeroo waarisiisaa kan hinjirre yommuu ta’u yeroo gurbaan fuudhee galu faaruu simannaatiin walmakee dhiyaata.Haaluma kanaan weedduun waarisiisaafi arrabsoon aanaa kanaa qabiyyee isaanii irratti hundaa’uun qaacceffamanii hiikamaniiru.Akka argannoo qorannoo kanaatti hirmaattonni weedduu waarisiisaafi arrabsoo dargaggootaafi shamarran bultii hinijaarratin yommuu ta’an hariiroo cimaa gidduu isaaniitti uumuun amala walii isaanii akka hubatan, akkasumas waa’ee walii isaaniillee akka yaadan karaa saaqa. Dhaamsi weedduu waarisiisaafi arrabsoodhaan darbu, jaalala maatii kan hiriyaafi hawaasa naannoo ibsuu, jajjabeessuu, gorsuu, barsiisuu, akeekkachiisuu, dhiibbaa hawaasaa balaaleffachuufi komachuu, gocha badaa safuu hawaasaa cabsu ceepha’uun sirreessuudha. Kanamalees misirroota eebbisuuf, namaafi Waaqatti imaanaa kennachuuf, aadaa hawaasaa cimsuufi guddisuufi hawaasni eenyummaasaatti akka boonu taasisuu irratti gahee olaanaa taphata. Haata’u malee yeroo ammaa kana sababa amantaatiifi guddina teeknooloojiitiin weedduun waarisiisaafi arrabsoon baduuf fiixee irra ga’ee jira. Turtiin waarisiisaa torbee tokko tures gara guyyaa jala bultiitti gadi xiqqaachaa dhufeera. Kanamalees, weedduun cidhaa aadaa hawaasaa ibsu sirboota ammayyaa waraabamaniin bakka bu’aa jiru. Kanaaf qabeenya hawaasaa baduuf ga’e kana hambisuuf qaamni dhimmi ilaallatu marti bu’aasaa labata haaraaf ibsuun shaakalsiisuufi barreeffamaan akka ol kaa’amu godhuu qaba.
 • Item
  Fayyadama Af-Heddumminaa Mana Barnootaa Dhuunfaa Magaalaa Buraayyuu Gafarsaa Giriin Keessatti
  (Addis Ababa University, 2021-11) Fayisaa Fiqaaduu Nagaasaatiin; Taaddasee Jaallataa (PhD)
  Qorannoon kun fayyadama af-heddumminaa kan mana barnootaa dhuunfaa irratti xiyyeeffachuun haala mana barumsaa Gafarsaa Giriin Sadarkaa tokkoffaa keessa jiru kanxiinxaluudha. Qorannichaaf wanti ka’umsa ta’e yeroo garaa garaatti barattoonni afaan dhalootaa isaanii alatti afaan kanneen biroo baruufis ta’e itti fayyadamuu irratti ilaalchi dogoggoraa jiraachuufi sababa kanarraan kan ka’e af-heddummaa akka madda rakkootti ilaaluun waan mul’atuuf, hanqinaalee mul’ataniif furmaata kaa’ufi rakkooleen mul’atan immoo dhiibba hubannoo barattootaafi barsiisotarratti, adeemsa baruu barsiisuu keessatti uumuu danda’an adda baasuudha. Meeshaan odeeffannoon ittiin funaaname immoo af-gaaffii barsiisotaafi barattootaa, bargaaffii barattootaafi daawwannaa daree barsiisotaafi barattoota irratti xiyyeeffatee taasifameeniidha. Odeeffannoon barattootarraa bar-gaaffiin argame mala hammamtaa fayyadamuun kan qaacceeffame yoo ta’u, kanneen af-gaaffii barattootaafi barsiisotaa, akkasumas daawwannaa daree taasisuun argaman immoo mala akkamtaan qaacceeffamanii jiru. Akka ragaaleen barattootaafi barsiisotarraa argameefi daawwannaa daree taasifameen hubatame mul’isanitti mana barumsaa qarannoon kun irratti taasifame keessatti ilaalchaafi hubannoo barattoonniifi barsiisonni af-heddummaa irratti qaban ilaalchisee ciminniifi hanqinni jiraachuun hubatameera. Haaluma kanaan akka argannoo qorannoo kanaatiin mana barnootaa qorannoon kun irratti geggeeffame keessatti barattoonni irra caalaan afaan dhalootaa isaanii cinatti afaanota kanneen biroo beekuufi itti fayyadamuu irratti fedhiifi hubannoo kan qaban ta’uu isaanii, akkasumas barattoonni muraasni ilaalchiifi hubannoon isaan af-heddummaa irratti qaban gaarii ta’uu dhabuurraan kan ka’e fayyadamuuf fedhii akka hin qabne ta’uusanii qorannoo taasifame kanarraa hubachuun danda’ameera. Walumaagalatti argannoo qorannoo kanaarraa ka’uun qaamoleen kallattiin adeemsa baruu-barsiisuu keessatti qooda fudhatan, jechuunis barattoonniifi barsiisonni ilaalchiifi hubannoon isaan baruu-barsiisuu keessatti afaan hedduu gargaaramuun garaa garummaa ilaalchaa afaanota adda addaa irratti qaban furuufi af-heddummaa akka madda rakkootti ilaaluurra faayidaa inni qabu hubachuun itti fayyadamuufi waliin jireenya hawaasaa keessatti gahee guddaa akka qabu hubachuu itti fayyadamuu akka qaban akka yaada furmaataatti ka’amee jira.
 • Item
  Qaacceessa Adeemsa Sirna Raawwii Harma Hodhaa: Haala Qabatamaa Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam
  (Addis Ababa University, 2022-01) Fayyisaa Dirribaa; Xilaahun Taliilaa(PhD)
  Kaayyoon qorannoo kanaa “Qaaccessa Adeemsa Sirna Raawwii Harma Hodhaa” haala qabatamaa Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagama akkamiin akka geggeeffamu qaaccessuudha. Harma hodhaan adeemsa namni tokko maatii isaatiin ala nama biroo hawaasa keessaa nama jaalatee barbaadee haadhaafi abbaa godhachuun sirna raawwii harma hodhaa waliin raawwachuun jireenya waliin geggeessu jechuudha. Qorannoo kana geggeessuudhaaf wanti qorataa kana kakaase sirni raawwii harma hodhaa hawaasa Oromoo Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam biratti qoratamee barreeffaman waan hin jirreef bifa barreeffemaan dhaloota dhufuuf olkaawuudha. Xiyyeeffannoon qoranaa kanaas adeemsa sirna raawwii harma hodhaa, Gahee afoollii sirna raawwii harma hodhaa geggeessuu keessatti qabu, faayidaa harma hodhaa, fakkoommii wantootni sirna raawwii harma hodhaa keessatti raawwataman qaban akkasumas, sababoota jijjiiramaa/laafaa dhufuu sirna harma hodhaa xiinxaluudha. Odeeffattoonii qorannooo kana irratti hirmaatan jaarsolii, haadhotafi beektota aadaa aanaa Dagam keessa jiraatan keessaa mala iddatteessuu kaayyeeffataa fayyadamuun kanneen filatamaniidha. Malli iddatteessuu qorannoo kana keessatti hojiirra oolee mala iddatteessuu miti-carraa kan ta‟e iddatteessuu akkaayyooti. Odkennitoota qorannoo kanaa kan ta‟an uummata Oromoo aanaa Dagam keessaa gandootaafi manguddoota filatamaniin sirna raawwii Harma hodhaa irratti namoota hirmaataniifi muuxannoo olaanaa qaban marii gareetiif namoota kudha shan (15)fi afgaaffiif nama kudha afur (14) waliigalaan namoota digdamii sagal (29) hirmaachisuun odeeffannoo qaacceeffameedha. Mala funaansa odeeffannoo ilaalchisee, waraabbii sagalee, afgaaffii, marii garee akkasumas, daawwannaa waltajjii namtolchee qophaa‟e daawwachuun ragaaleen funaanaman jechaan qaacceeffamanii jiru. Ragaalee qaacceeffaman kanarraa argannoon biraga‟ame: maatiin sirna raawwii Harma hodhaa waliin geggeessaniifi firootni isaanii marti akka hidda dhalootatti wal lakkaawachuu, ulaagaaleen maatiin Harma hodhaman ittiin filataman jiraachuu, fakkoommiiwwan sirna raawwii Harma hodhaa geggeessuu keessatti mul‟atan: kan gochaan argaman, kan eebba keessatti argamaniifi kan geerarsa bifa afoolaan dhiyaatan keessatti argaman jiraachuu, faayidaan Harma hodhaa raawwachuu firummaa uumuu irra darbee rakkoo siyaas-dinagdee akkasumas, waldhabdee hawaasa gidduutti uumame furuu keessaatti gahee olaanaa qabaachuu, sirni raawwii Harma hodhaa sababootaa akka barnootaa ammayyaa, dhiibbaa amantii, godaansa adda addaa taasifamuun laafaa dhufuun isaa argameera. Argannoo qorannoo kana irra argameen sirna duudhaa harma hodhaafi adeemsa raawwii isaa bifa barreeffamaafi viidiyoon waraabamee dhaloota dhufuuf godaambaa keessa osoo kaawwamee dhaloota dhufuuf sirni aadichaa akka hin dagatamneef gargaara. Walumaa galatti, qorannoo kana keessatti yaada furmaataa ta‟a jedhamee kan kaawwame, jaarsoliin biyyaa, itti gaafatamtoonni aadaafi turizimiifi namoonni dhimma kana irratti qorannoo geggeessan hundi aadaa sirna raawwii harma hodhaa keessatti sirnoonni jiraniifi adeemsi sirna raawwii isaa xiyyeeffannoon itti laatamuun bifa waraabbitiin osoo kaa‟amee gaariidha
 • Item
  Xiinxala Qabiyyee Kakuu Sirna Gadaa Oromoo: Aanaa Kiiramuu, Fooqaa Darrabbaa Irratti Kan Xiyyeeffate
  (Addis Ababa University, 2021-09) Firaa’olTaakkalaa; Taaddasee Jaallataa (PhD)
  Qorannoon kun geggeeffame mata-duree Xiinxala Qabiyyee Kakuu Sirna Gadaa Fooqaa Darrabbaa kan jedhu irrattidha. Qorannichi Godina wallagga bahaa Aanaa kiiramuu Ganda Darrabbaa keessatti raawwatame. Kaayyoon qorannoo kanaa qabiyyee kakuu Sirna Gadaa Fooqaa Darrabbaa xiinxaluudha. Gaaffileen bu’uuraa qorannichaa gahee afoolli raawwii kakuu Sirna Gadaa Fooqaa Darrabbaa keessatti adda baasuu, Faayidaa kakuun sirna Gadaa jiruuf jireenya hawaasa sana keessatti qabu ibsuu, meeshaalee aadaa kakuu sirna Gadaa keessatti fayyadan ifa gochuufi qabiyyeewwan kakuu sirna Gadaa Fooqaa Darrabbaa maal akka ta’e ibsa. Mala qorannoo kana keessatti iddattoo gaaffilee bu’uuraa deebisan ittiin filame mala iddateessuu mit-carraa keessaa mala akkayyoo (purposive sampling) fi mala darbaa dabarsaa (snow ball sampling) fayyadamuunidha. Meeshaaleen qorannoo kana keessatti gargaaramees odeeffannoo iddattoorraa funaanamee daawwannaa, af-gaaffiifi marii gareen yoo ta’u, kitaabilee sakatt’aman raawwii kana deeggaran dhihaatanii jiru. Odeeffannoon iddattoo qorannoo kanarraa argame haala gaafilee bu’uuraa deebisaniin erga qoodamee booda jechaan ibsamuun kan hiikanitti kennameera. Haaluma kanaan, argganoon qorannichaa haala gaaffilee bu’uuraan dhihaateera. Afoola Oromoo keessa mammaaksi kakuu Sirna Gadaa Fooqaa Darrabbaa keessatti namoota namoota wal shakkanii jaarsoliitti dhihaataniif kan ittiin amansiisaniifi isa dide immoo kan ittiin kaksiisanidha. Kunis dhugaa hawaasicha keessa jiru kan muli’ise ta’uu isaa hubadheen jira. Walumaagalatti, qorannoo kanaan adda bahee akka yaada furmaataatti kan ibsamu adeemsa raawwii kakuu Sirna Gadaan sun kan hin barreeffamneefi sammuu maanguddootaan daddarbaa waan as ga’eef waaajjirri aadaa fi Turizimii gama dhimmi isaa ilaalu waliin ta’uudhaan barreessanii kaa’uun dhaloota dhufuuf dabarsuu, heeraafi seera ammayyaa kan mootummaa fi geggeessitoota sirna Gadaa wajjin walitti dhufanii hojjechuun akka irraa eegamuufi tajaajila saffisaafi kan komii hin qabne hawaasichaaf kennaa waan jiruuf kun beekamee kunuunsi addaa addaa utuu kennameefi gaarii ta’a
 • Item
  Xiinxala Itti Fayyadama Hasgocha Barattootaafi Barsiisotaa Mana Barumsaa Burqaa Haarbuu sad.2ffaa Magaalaa Holataa
  (Addis Ababa University, 2021-11) Fufaa Dheeressaa Xaafaatiin; Amanu'eel Alamaayyoo (PhD)
  Qorannoo kana mataduricharaatti gaggeessuuf dhimmoota sabaaba ta’aan keessaa inni guddaan hasgocha barattoonniifi barsiisoonni itti fayyadaman kan akkamii akka ta’e baruufi maaliin akka walqabatu lafa ka’uufidha.Ka’uumsi koo inni biraan ilaalchi barattoonniifi barsiisoonni barnootaaf qaban akkamiin hasgochaan akka mul’atu adda baasuudhaaf, hubannoo barattoonniifi barsiisoonni hasgocha irratti qaban beekuu,hariiroo barsiisaafi barataa gidduu jiru bira gahuufi haaloota hasgocha barattootaa fooyyessuu danda’an baruufan mata duree kanarratti qorannoo gaggeessuuu filaadhe.Kanaafuu kaayyoo gooroon qorannoo kanaa Barattoonnifi barsiisoonni mana barumsaa Burqaa Haarbuu Sadarkaa 2ffaa hasgocha akkamiitti akka fayyadamaan adda baasuun xiinxaluu. Kaayyoo kana galmaan ga’uuf mala qorannoo akkamtaatti irra jireessa kanan fayyadame yoo ta’u lakkoofsaan walqabatee garuu hagamtaattis fayyadamuudhaan odeeffannoon bargaafii,afgaaffii,waraabiifi daawwaannaan walitti qabame.Argannoon argame hasgochi naamusaan,kaayyoon,humna raawwiin,amanamummaan,aadaan, fakkenyumaan,waan itti amannuun,hariiroon,yoomeessaan,gaalchoon,sarmummaan,karibsoon walqabachuusaatu argameArgannoon 2ffaa hanqinni itti fayyadama hasgocha barattootaafi barsiisotaa:walkabajuu dhabuu, tuffii,fakkeenyummaa dhabuu hasgocha barsiisaa mataasaa,tarsiimoo hasgochaa wallaaluu,haala duraan keessa turani, haala mijataan dhabamuufi imaammata barnootaa keessaa hasgochi dhabamuun kan walqabatu ta’uusaatu hubatame.Walumaagalaatti,hasgocha barattootaafi barsiisotaa wantoonni galma geesisan:aadaa kabajuu,maalnaan jedhuu beekuu,sarmummaa qabaachuu,ga’uumsa qabaachuu, kaayyoo qabaachuu, yeroo kqabajuu,beekumsa hasgochaa qabaachuui,tarsiimoo hasgochaa beekuu, hariiroo sirriifi walgadhahuu danda’uu,fakkeenyummaa qabaachuu hasgocha barsiisaafi hoggantoota biyya bulchaniifi barnoota walmaddeessaa kenuun akka barbaachisutu hubatame.
 • Item
  Xiinxala Qooddattootaafi Malleen Qooddachiisuu Asoosama Mil'uu Miliquu
  (Addis Ababa University, 2021-09) Gaaddisaa Dhaabaa Baayisaa; Taaddasee Jaallataa (PhD)
  Kaayyoon gooroo qorannoo kanaa mala qooddachiisuu asoosama "Mil'uu miliquu " xiinxaluudha. Hangan qorannoo mata-duree kana waliin wal fakkaatu ilaaluuf yaaleetti qorannoo muraasatuu geggeeffame. Kanumarraa ka'uudhaan gaaffilee qorannoo kanaa deebisuuf yaaleera. Malli qorannoo kanaa mala akkamtaatti dhimma bahuun yommuu tahuu, mala akkamtaa keessaas miti-carraadha. Mit- carraa keessaa ammoo, mala akkaayyodha. Kunis gaaffilee qorannichaa fakkeenya lamaafi isaa oliin ibsuun xiinxala geggeesseera. Argannoowwan gurguddoon qorannoo kanaa Barreessaan tooftaa qooddachiisuu kallattiifi al-kallattii gargaaramuu, ulaagaa dinagdee, hawaasummaa, xiinsammuu, fudhatama qabaachuu qooddata irraati hundaa'ee qooddachiiseera. Akkasumas, qooddattoonni asoosama kana keessatti hojii hariiroo jaalala, hariiroo hiriyummaa, hariiroo diinummaa akka qaban eerameera. Goobangaleesi, masaannoonnifi qooddattoonni gargaartuu ga'ee isaaniin adda baafamanii jiru.
 • Item
  Qaaccessa Asoosama Dheeraa “Dhamaatee Harmee” Qorattuun: Galatee Taarreqeny
  (Addis Ababa University, 2021-09) Galatee Taarreqeny; Asafaa Tafarraa (PhD)
  Kaayyoon gooroo qorannoo kanaa gosoota waldhabbii asoosama dhamaatee harmee jedhu keessatti argaman adda baasuun qaaccessuudha. Milkaa’ina kaayyoo kanaafis kitaaba asoosama“Dhamaatee Harmee” jedhu bifa sakkata’a dookumentiin sakkatta’ameera. Qorannoon tokko mala ittiin adeemsifamu qaba. Qorannoon kunis mala qorannoo akkamtaatti gargaaramuun kan adeemsifameedha. Akkasumas mala iddatteessuu keessaa ammoo mit-carraa keessaa akkayyootti fayyadamuun kan geggeeffameedha. Gosoonni waldhabbii asoosama kana keessatti argamanis lakkoofsaan afuri.Isaanis waldhabbii qooddattaafi qooddattaa, waldhabbii qoddattaafi sammuu isaa, waldhabbii qooddattaafi uumaafi waldhabbii qooddattaafi uumamaati. Haaluma kanaan gosoonni waldhabbii kun kaayyoowwan gooree qorattuun kun kaayyefattee kaatte irratti hunda’uun walduuraa duubaan qaacceffamaniiru. Dhuma irrattis qorattuun kun argannoowwanfi yaadota furaamataa keessee jirti.