Xiinxala Fayyadama Afaanii Da’umsa Irratti: Haala Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Sadii Canqaa

No Thumbnail Available

Date

2019-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Mata dureen qorannoo kanaa, “Xiinxala fayyadama afaanii da’umsarratti haala Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Sadii Canqaa”kan jedhu yemmuu ta’u, kaayyoon qorannoo kanaa immoo fayyadama afaanii da’umsarratti Godina Qeellam Waallaggaa Aanaa Sadii Canqaa keessatti dhimma itti ba’amaa jiru xiinxaluudha. Kaayyoo kana galmaan ga’uuf madda ragaa tokkoffaafi madda ragaa lammaffaarraa mala akkamtaatti gargaaramuun ragaan funaanamee jira. Iddattoo akka kaayyootti fayyadamuun jaartolii, jaarsoliifi namoota umurii giddu-galeessaa ta’an filachuun ragaa kennuu keessatti hirmaachisamanii jiru. Kanarraa daawwannaa, afgaaffii hincaaseffamneefi marii garee xiyyeeffannoottiin ragaaleen funaanamee jira. Qorannoo kana gaggeessuuf kan nakakaase muuxannoo ani akkaataa namoonni Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Sadii Canqaa yeroo dubartiin deessu afaanitti fayyadamanidha. Qorannichis, yaaxxina tajaajilaa,yaaxxina xinqooqa hawaasaa,yaaxxina duudhaafi yaaxxina dhugummaa kan bu’uureffatee gageeffamedha.Haaluma kanaan,qorannoon gaggeeffame kunis, namoonni qabiyyee fayyadama afaanii da’umsa dura, yeroo da’umsaa, da’umsa boodafi eenyummaa deessuu ijaaruu keessatti fayyadama afaanii isaan itti gargaaraman achi keessatti itti fayyadaman duraaduubaan qaacceffameera. Argannoon qorannoo kanaa akka agarsiisutti, yeroo ammaa kana fayyadama afaanii da’umsarratti itti gargaaraman namoota umurii giddu-galeessaa biratti dagatamaa kan dhufeefi aadaafi amantaan akka waan waldhiibuutti fudhachuun ammo ilaalcha hawaasichaa yemmuu ta’u, qorattoonni seenaafi aadaa akkasumas,qaamoleen dhimmi isaa ilaallattu sirna barnoottaa keessatti dabalamuun akka barsiifamu osoo godhan kan jedhu immoo yaboo qorannichaati.

Description

Keywords

Citation