Hariiroo Namaafi Naannoo:Asoosamoota Danaafi Arraa Gurbaa Keessatti Qaaccessuu

No Thumbnail Available

Date

2020-06

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AAU

Abstract

Asoosamoonni Afaan Oromootin barreeffamanii ummata bira ga`an hedduu yoo ta`an illee gama hariiroo namaafi naannoo irratti xiyyeeffachuun qorannoon irratti adeemsifame hin muul`atu.Kanaaf qorannoon hariiroo namaafi naannoo irratti hundaa`uun kan gaggeeffameedha. Kaayyoon qorannoo kanaa inni ijoon Asoosama gabaabaa ‘Danaa’fi Asoosama dheeraa ‘Arraa Gurbaa’jedhaman keessatti barreessitoonni Asoosamoota lamaanii hariiroo namaafi naannootti fayyadamuun haala isaan siyaasa, diinagdee, seenaa, duudhaafi haala jiruufi jireenya ummata Oromoo ibsuuf yaalan karaa hariiroo namaafi uumama naannoon xiinxaluudha.Kaayyoo qabate kana bira ga`uuf qoratichis mala sakattaa yookiin xiinxala barruutti dhimma bahuun ,Asoosamoota lamaan gadi fageenyaan dubbisee odeeffannoo barbaachisaa funaanee jira.Odeeffannoowwan funaanaman kanas,walitti dhufeenya namaafi naannoo irratti xiyyeeffachuun kanneen aadaa, duudhaa, siyaasa, seenaa, bulchiinsa,qaroominaafi falaasama akkasumas haala jiruufi jireenya ummata Oromoon dhiyaatan xiinxalee jira.Adeemsa xiinxala kana keessatti,dhimmoonni Asoosamoota filataman keessa jiran haala qabatamaa Addunyaa dhugaa keessatti mul`ataniin hangam akka wal simatan wal bira qabuun xiinxalamanii jiru.Haaluma kanaan dhimmoonni hojii kalaqaa tokko keessatti karaa haqummaa of keessaa qabaniin dhiyaachuu akka qaban yaaxxinni dhugummaa lafa kaa`ee jira.Kunis sakattaa barruu jalatti,bal`inaan kaa`amee jira.Hariiroo namaafi naannoo kana bu`ureeffachuun ragaaleen Asoosamoota kanneen keessaa funaanamanis xiinxalamanii jiru.Xiinxala ragaalee taasifaman kanarraayis, dhimmoonni hojiilee kalaqaa kanneen siyaasaan, bulchiinsaan, aadaan, seenaan,duudhaafi falaasama ummatni Oromoo keessa tureefi keessa jiru ,karaa dhugummaa of keessaa qabuun kan dhiyaatan ta`uun isaanii hubatamee jira. Dabalataanis, rakkoolee ummata Oromoo irra kallattii adda addaan ga`aa turan karaa qabatamaafi hubatamuu danda`aniin hojiilee kalaqaa xiinxalaman kana keessatti kan dhiyaatan ta`uun isaanii bira ga`amee jira.Gama biraatin haala xiinxalaa waliigalaa taasifameen hanqinaaleen hojii kalaqaa kana keessatti muul`ataniifi maalta`iinsa isaanii waliin dhiyaatanii jiru.Bifuma kanaan yaadoleen ta`insoota gara fuulduraatti,raawwatu tilmaamsisan osoo haalan jiraatanii,maqaaleen namfakkiilee akka dubbistoonni hundi adda baafataniif osoo walitti dhiyaachuu baatanii,yaadni dhuunfaa barreessichaa Asoosamicha keessatti osoo calaqqisuu baatee,akkasuma Asoosamichi loga waltawaa namni hundi hubachuu danda`aniin osoo fooyya`anii, hojiilee kalaqaa sadarkaa isaanii eeganii barreefaman ta`uu dand

Description

Keywords

hariiroo namaafi naannoo irratti hundaa`uun kan gaggeeffameedha

Citation