Qaaccessa Qabiyeefi Unka Weedduu Arrabsoo Durbaa Sirna Naqatanii Fuudhuu Godina Wallagga Lixaa Aanaa Haaruu

No Thumbnail Available

Date

2017-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Qorannoon kun mata duree “qaaccessa qabiyyeefi unka weedduu arrabsoo sirna naqatanii fuudhuu “ irratti kan gaggeeffamu yoo ta’u, bakki itti gaggeeffame immoo Godina Wallagga Lixaa Aanaa Haaruutti. Qorannoo kanaaf ka’umsi, weedduun arrabsoo durbaa kan aadaafi barsiifata hawaasaa baatu yeroo ammaa dagatamuufi baduu isaati. Kaayyoon qorannichaas, weedduu arrabsoo durbaa kan sirna naqatanii fuudhuu qabiyyeefi unkan qaaccessuu, sadarkaa inni irra jiru addaan baasuufi furmaata lafa kaa’uudha. Kaayyoo kana galmaan ga’uuf maddi ragaa qorannoo kanaaf odeeffannoon irraa funaaname maanguddoota, hawwaniifi ogeessota waajjira Aadaafi Turizimii waa’ee weedduu arrabsoo sirna naqatanii fuudhuu gadifageenyaan beekaniidha. Raga kennitoonni kun mala iddatteessuu miti carraa keessaa iddatteessuu akkayyootti gargaaramuun filamaniiru. Oddffannoo raga kennitoota irraa mala funaansa ragaalee afgaaffiifi marii gareetiin gargaaramuun funaanamerraa ka’uun weedduun arrabsoo sirna naqatanii fuudhuu guyyaan cidhaa yeroo torban sadii hafu: bakka lamaanittuu shamarran galgala galgala arrabsoo sanaan gartuu isaanii jajuun gartuu biroo immoo ni arrabsu. Kunis mana lamaanittuu jala bultii jedhama.Yeroon biroon kan arrabsoon sun gaggeeffamu gaafa cidhaati. Kan mana warra intalaa yeroo jalbultii, arrabsoo yeroo gurbaan dhufu ittiin balbala dhowwatan, kan yeroo gurbaan maaddiitti dhiyaatu ittiin arrabsan, kan dura deemaa ittiin arrabsan, kan yeroo gurbaan intala fuudhee galuuf ka’u ittiin arrabsaniifi weedduu gundoo booreeti. Kan mana gurbaa immoo weedduu jalbultii, kan intala ittiin balbala dhowwatan, kan yeroo intalli mana gurbaa geessu ittiin arrabsan, kan yeroo intalli mana gurbaa seentee teessu ittiin arrabsanfi kan miinjeen ittiin arrabsamtufaadha. Qabiyyeen weedduu arrabsoo durbaa kallattiinis ta’e alkallattiin waan hawaasa keessatti mul’tu ibsuudha. Unki weedduu arrabsoos,wal diddaa, wal fakkaatinsa isaafi gamtaan ykn ijaarsi isaa maal akka fakkaaatu kan agarsiisuudha. Unki weedduu arrabsoos saraaroota, cabsata, gaalee, birsaga, yeedaloofi unataan qaacceffameera. Haaluma kanaa qabiyyeefi unki qaacceffamanii dhiyaataniiru. Argannoowwan gurguddoon qorannoo kanaa akka ibsanitti arrabsoon afwalaloofi yeedaloon dhiyaate, falaasama hawaasichaa nimul’isa; tokkummaa hawaasaa ni cimsa; safuu hawaasichaa ni barsiisa, hojiif nama kakaasuun jijjiirama amalaa ni fida. Kanaaf aadaa weedduu arrabsoo sirna naqatanii fuudhuu akka duriitti deebisuun yoo dadhabamellee, qoratanii barreeffamaan kaa’uun hawaasichi akka irraa baratu gochuufi walaloo kana qabiyyee barnootaa keessa galchuun dhaloonni akka irraa baratu gochuun barbaachisaadha.

Description

Keywords

Citation