Qaaccessa Barreeffama Barjaalee Afaan Oromoo Magaalaa Itayyaa Gama Caasaafi Jijjiirraatin

No Thumbnail Available

Date

2019-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Kaayyoon qorannoo kanaa barreeffama Afaan Oromoo barjaalee Magaalaa Itayyaa gama ija caasaafi jijjiirraatin qaaccessuudha. Dabalataan hanqina isaan qaqqabsiisaniifi karaalee furmaata argatanirratti xiyyeeffateera. Kaayyoo qoranichaa galmaan gahuufis meeshaaleen funaansa ragaalee: sakatta’a dokumantiifi afgaaffitti dhimma bahee jira. Haaluma kanaan barjaaleen mana daldalaa dhuunfarratti maxxanfamaniifi waajjiraalee mootummaa cinnatti argaman suuraa kaasuun kan fudhataman yoo ta’u, qaamota dhimmi ilaalaturraa ammoo afgaaffii caaseffamaa qopheessuun ragaan walitti qabameera. Ragaaleen walitti qabamanis mala akkamtaafi ammamtaan akkaataa walitti dhiyeenasaanitiin walkeessa nyaachifamuun qaacceffamanii hiikni itti laatameera. Argannoon qoranichaa akka mul’isutti akkataan fayyadama caasaalee keessatti dogongora qubeessuu: dheeressuufi gabaabsuu, jabeessuufi laaffisuufi irrabuta akkasumas fayyadama jechootaa keessatti immoo, duraa duuba jechootaa, jechoota mijatoo hintaane, walqabsiistuu ’fi’ akka ofdanda’atti fayyadamuu, dhaabbii dhabuu, irradeddeebii jechootaafi gabaajee fa’arratti hanqinni jiraachuu isaanii bira gahameera. Akkasumas barjaalewwan magaalaa san keessatti argaman haalli jijjirrallee sakatta’amuun laalamee jira. Isaan kun immoo jechoonni ergaa barbaadame osoo hintaane hiika biroo akka dabarsan, yookin hiika akka dhaban, jechoonni afaanichaa akka hinwaaltofne, dhaaba akka dhaban, caasaa afaan Amaaraa yookin Ingiliizii afaanichaaf oolchuun dhiibbaa inni geesisuudha. Beekumsa xiinqooqaa Afaan Oromoo dhabuu, dhiibbaa caasaa Afaan Amaaraa yookin Ingiliizii, xiyyeeffannoo kennuu dhabuu waajjira aadaafi turizimii yaadesaa ta’uun bira gahameera. Dhumarrattis qoratichi namoota hojii beeksisaa magaalicha keessatti hojjachuu barbaadaniif ragaa beekumsa Afaan Oromoofi aadaa Oromoo qabaachuusaanii mul’isu adda baasuun heeyyama daldalaa kennuu, ogummaasaanii leenjiin gabbisuu, hordofuufi too’achuu, kan kana bira tare tarkaanfii seeraa irratti fudhachuu,waajjiri aadaafi turizimii dhimmicha karoora hojii keessa galfachuun irratti hojjachuun furmaata rakkoo kanaa ni ta’a jedhamee qoratichaan lafa kaa’ameera.

Description

Keywords

Citation