Xiinxala Maqaa Dhuunfaa Oromoo Ganamaa Xiyyeeffannan Aanaa Walisoo

No Thumbnail Available

Date

2018-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Qorannoon kun mata duree Xiinxala Maqaa Dhuunfaa Oromoo Ganamaa Xiyyeeffannaan Aanaa Walisoo jedhu irratti dhiyaateedha.Xiyyeeffannoon qorannoo kanaas maqaalee dhuunfaa ganamaa jedhaman isaan kam akka ta’an,maqaalee dhuunfaa Oromoo ganamaa haala yookaan raawwii itti moggaafamaa turan,qooda fudhattoota moggaasa maqaa dhuunfaa Oromoo ganamaa,yoomeessa moggaafama maqaa dhuunfaa Oromoo ganamaa,bu’uura moggaafama maqaalee dhuunfaa Oromoo ganamaa akkasumas maqaalee dhuunfaa Oromoo ganamaa haala qabatamaa ammaa fi kanaan dura keessa aakka ture jedhaman walisimsiisuun qaacceeffaman dhiyaateera.Adeemsa qorannoo kanaaf malli akkamtaa (qualitative method)kan filatame yoo ta’u;iddattoonni tooftaa miticarraa erga filatamanii mala kaayyeeffataa (purposive data collecting)tiin ragaan funaanameera.Kunis mala funaansa ragaa qorannoo kanaaf filatame afgaaffiifi marii garee xiyyeeffannoon yoo ta’u manguddoolii,beektota afaaniifi hojjettoota waajjira aadaafi turiizimii qaama qoranniichaa taasifateera.Odeeffannoon iddattoota irraa karaa afgaaffiifi maree gareetin funaaname erga walitti qabamee mala akkamtaa hordofuun qaacceffameera.Ragaalee qaacceffaman xiinxaluun hiikamanii yaada goolabaarra gahuun danda'ameera. Kun immoo argannoo qorannoo kanaati.Maqaaleen dhuunfaa Oromoo ganamaa bara turtii waggoota dheeraa keessatti maqaaleen bu’uurri moggaasaafi haala raawwii isaanii ganamaa akka aadaa Oromoo ganamaatti raawwatamaa akka ture yeroo dhiyoo asitti immoo qabiyyeen isaa ganamaa irratti jijjiiramni akka jiru hubatameera.Dhumarratti Waajjirri Aadaafi Turizimii, dhimmi hawaasummaa, Aanaa Walisoofi qaamni dhimmi ilaallatu hundi qabeenya hawaasaa ganamaa kana eeguufi itti fufiinsa isaa mirkaneessuu,guddina Afaan Oromootiif gummaachuu akka qaban yaboo dhiyaate kana irraa hubachuun ni danda'ama.

Description

Keywords

Citation