Qaaccessa Ga’umsa Qabiyyee Moodelaa Qormaataa Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 10 Bara 2007

No Thumbnail Available

Date

2008-07

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Qorannoon kun qaaccessa ga‟umsa qabiyyee moodelaa qormaata Afaan Oromoo kutaa 10 bara 2007 kangaggeeffamu ta‟ee kaayyoon qorannoo kanaa moodeelaa qormaata Afaan Oromoo kutaa 10 bara 2007 hojiirra oole ga‟umsa qabiyyee qabaachuu yookiin qabaachuu dhabuu isaa addaan baafachuudha. Malli qorannoo kana keessatti qoratichi dhimma bahe mala qorannoo ammamtaafi mala ga‟umsa qabiyyee qormaataa ittiin madaalamu mala walsimannaa (alignment method)ti. Kitaabni barataa Afaan Oromoo kutaa 9fi 10 walitti boqonnaawwan 18,18 walqixa qabu. Wayitiin boqonnaalee kanneen jalatti qabiyyeewwan garaagaraatiif ramadaman haala qabiyyeewwan qormaata moodelaa waliin walsimannaa qabaachuu isaanii qaacceffameera. Kunis mala walsimannaan qorannoon gaggeeffameera. Qaaccessi ragaalee meeshaalee addaddan funaanaman irratti taasifameen bu‟aan qorannoo argameera. Akka bu‟aa qorannoo kanaatti moodelli qormaataa barnoota Afaan Oromoo kutaa 10 bara 2007 ga‟umsi qabiyyee xiqqaa akka qabu hubatameera. Bu‟aa qorannoo kanaarratti hundaa‟uun yaanni furmaataa taa‟eera. Kunis moodelli qormaataa barnoota Afaan Oromoo yeroo qophaa‟u qabiyyeewwan adda addaa kitaaba barataa kutaa 9fi10 keessatti dhihaatan kan bakka bu‟u ta‟uu qaba. Qormaanni moodeela Afaan Oromoo kutaa 10 yeroo qophaa‟u gosoota gaaffii kitaaba barataa keessatti shaakalaman haala walfakkaatuun osoo qophaa‟an gaarummaa qaba

Description

Keywords

Ga’umsa Qabiyyee Moodelaa Qormaataa

Citation