Xiinxala Fookloorii Oromoo Itti Fayydama Fardaa Keessatti Godina Shawaa Kibba Dhihaa Aanaa Daawootti

No Thumbnail Available

Date

2017-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Qorannoon kuni mataduree ‘Xiinxala Fookiloorii Itti Fayyadama Fardaa Keessatti: Aanaa Daawoorratti xiyyeeffate’ jedhu irratti qoratame. Kaayyoon qorannoo kanaas akkaataa Dorson (1972) fookiloorii qoqqoodeen, Fookilooriin Oromoo isaan kamtu fardaa keessatti argamaa? Faayidaan isaan qaban maali? Sirnoota akkamiitu fardaa walqabatee qophaa’aa? Hawaasni Oromoo Fardaa haala kamiin maqaa moggaasaa?Jijjiirama akkamitu Fookloorii Fardaa keessatti mul’ataa jira? isa jedhuuf deebii auf qoratame. Barbachisummaan firii qorannoo kanaa, namoota gara duraatti qorannoo gaggeessaniif, kitaaba barreessaniif, galmee jechaa qopheessaniifi ciicata ta’uu danda’a. Malli iddatteessuu qorataan gargaarame mala iddatteessu akkayyoo /purposive sumpling/ ta’ee namoota kallattiin fardaa taphatanfi fookiloorii Oromoo waliin hariiroo qaban irratti xiyyeeffachuun ragaan funaaname. Qorannoo kuni gosa qorannoo ibsaa ta’ee mala akkamtaa /qualitative description/ fayyadame. Meeshaan funaansa ragaa afgaaffii, daawwannaafi marii garee xiyyeeffannoo yoo ta’u madda ragaa duraa irraa odeeffannoon funaanamee ragaan argame eega xiinxalamee booda qaacceffamee hiikni itti kennamee jira. Akka firii qorannoo kanaatti akaakuun fookiloorii Oromoo itii fayadama fardaa keessatti ga’ee qaban, Afoola /Oral Literature/, Meeshaa aadaa /Material culter/, Duudhaa /Custom/, Aartii sochii/FolkArt/dha. Fkn eebba, sirba, mi’a fardaa, kal’ee gosa gosaan , daabee, gaachana, alangaa, ulee, farda bifaan, dirree/araddaa/. Isaan kuni immoo aadaa barsiisuuf, walitti dhufeenya cimsuuf, jabina qaamaatiif /fayyummaaf/, bareedinaaf,Ogummaa yknkalaqa sammuu jajjabeessuufi kkf fayyadu. Yoomessi isaan tajaajilan, yeroo qophii sirnaa, yeroo sirna kessattifi sirnaan booda ta’ee achirratti kan qooda fudhatan diiraafi dubartii dabalatee daa’imman, dargaggoota, ga’eessotafi maanguddootadha. Karaa biraatiin hawaasni Oromoo sababoota garaagaraatiin fardaaf maqaa nimoggaasa. Bifa, amala, haala yeroofi kkf irratti hunda’ee akka maqaa moggaasuu bira game’ra. Akaakuwwan fookiloorii Oromoo Gombisa fardaa keessatti argaman kuni, sababa siyaasaa, barumsa jabanaa /qaroominaa/, dinagdeefi amantii irraa kan ka’e jijjiiramni isaani ni mullata. Sababa hanqina lafa qonnaarraan kanka’e dirreen hundi qotamaa waan jiraniif yeroo dheeraaf akka kanaan yoo itti fufe iddoo itti taphatan dhabuu irraa kan ka’e dhaabbachu akka danda’u nama hin mamsiisu. Kana irraa kan ka’e qorataan qabxii gara gara irratti qaamni ilaallatu akka hojjatuuf yaboo kaa’ee jira. Isaan keessaa rakkoo olaanaa kan ta’e saamamuu dirree ilaalchise. Qaamni dhimmi ilaallatu akka eegumsa barbaachisaa taasisuuf. Haala kabaja sirnoota kan akka sirna fuudhaafi heerumaa, sirna gumaa, sirnoota kkf irratti jijjiiramni yoomessaa, gatiin gabbaraa waan jiruu mariin hawaasaa irratti taasifamee fooyya’uu akka qabu waajjirri Aadaafi Turizimii Aanaa Daawoo akka irratti hojjachuu qabu qorataan kun yaboo isaa keessatti ibse.

Description

Keywords

Citation