Qaaccessa Kadhatanii Fuudhuufi Fayyadama Afaanii Achi Keessatti Mul’atu: Haala Aanaa Leemmuufi Bilbiloo

No Thumbnail Available

Date

2017-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Qorannoo kana gaggeessuudhaaf wanti qorataa kakaase,yoomessa kadhatanii fuudhuu kana keessatti Oromoon Arsii naannoo Leemmuufi Bilbiloo afaan dubbii maaliif akka itti fayyadamufi haasbarruun isaa maal akka ta‟e ilaalchisee hanga amma wanti qoratamee jiru waan jiru hinfakkaatu waan ta‟eef, qorataan kunis qoratee dhaloota dhufuuf akka ka‟umsa ta‟uufi hojiirra akka oolu gochuuf. Akkasumas qorannoowwan kanaan dura waa‟ee kadhatanii fuudhuu irratti hojjataman adeemsaafi gosoota fuudhaafiheerumaa qofa ibsan malee fayyadama afaanii tuqanii hinjiran waan fakkaatuuf.Kanaaf qorannoon kunis qaawwa kana duuchu danda‟a. Kaayyoon gooroo qorannoo kanaa Godina Arsii Aanaa Leemmuufi Bilbiloo Yoomessa kadhatanii fuudhuu keessatti fayyadama afaanii achi keessatti mul‟atu qaaccessuudha. Kaayyoo kana galmaan gahuufis,mala qorannoo akkamtaatti dhimma bahee jira. Odeefkennitoonni qorannoo kanaa addadurummaan manguddoota, haawwota, shamarraniifi dargaggoota Oromoo Arsii Aanaa LeemmuufiBilbiloo keessa jiraatan keessaa mala iddatteessuu kaayyeffataa (purposive sampling) fi Eeraa-dabarsaa (snow balling sampling) fayyadamuun filatamanii jiru. Ragaa qorannoo kanaaf oole funaanuufis, daawwannaafi waraabbiin sagantaa idilee irratti argamuudhaan ilaaleera. Argannoowwan gurguddoon qorannoo kanaa akka ibsanitti,fayyadamni afaanii sirna kadhatanii fuudhuu Oromoo Arsii naannoo LeemmuufiBilbiloo keessatti mul‟atu laafaa ta‟uu, akkasumas,yeroo ammaa fayyadamni afaanii yoomessa kadhatanii fuudhuu kessatti sababa dhiibbaa amantii irraa kan ka‟e dhaloonni ammaa sirriitti kan hinbeekne ta‟uusaa.Kan biraas,fayyadamni afaanii sirna kana kessatti dubbatamu osoo itti fayyadaman mirga dubartootaa eeguudhaaf baay‟ee kan gargaaru ta‟uusaa. Dabalataanis, yoomessa kadhatanii fuudhuu keessatti gaheen fayyadamni afaanii dhiiraafi dubartii gargara akka ta‟ee dha.

Description

Keywords

Citation