Raawwii Sirna Kabaja Siinqee Aadaa Ummataa Oromoo Godina Arsii Aanaa Martii

No Thumbnail Available

Date

2021-11

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Qorannoon kun qaaceessa kabaja raawwii sirna siinqee Aadaa Ummata Oromoo Godina Arsii Aanaa Martiirratti kan adeemsifamee dha.Kaayyoon Qorannoo Kanaa Raawwii Sirna Kabajaa Siinqee Godinaa Arsii Aanaa Martii Keessattii Qabuu Qaacceessuudha. Ka‟uumsi qorannoo kanaa immoo aadaan kun badaa waan deemeef akka inni hin banneef jajjabeessuu fi aadiichi akka bakkattii deebii‟uu tsaasiisuuf. Qorannoo kana adeemsiisuu gosoota qorannoo jiran keessaa dhimmi kan bahaamee mala qorannoo akkamtaa.Qorannoon kun boqonnaa shan kan qabu yoota‟uu boqonnoota tokko tokkoo boqonna jalatti wantootii barbaachiisan tarreeffaman jiru.Maddi ragaa qorannoo kanaas madda ragaa tokkoffaa lamaffaa ti.Maddi ragaa kunis odeeffanno maanguddootaa fi hawwaan dhimma kana irratti beekumsa qabanii fi hojjattoota Waajjira aadaa fi Turuziimii ture.Eddattoon qorattuun tun dhimma itti baate mala eddattoo mijataafi akkayyoo yoo ta‟u, meeshaaleen funaansa ragaa itti fayyadamte Af- gaaffii,Bar-gaaffii dawwaanaafi maree garee ti. Qorannoon kun argannoowwan armaan gadii bira gaheera. Sirni kabaja Aadaa siinqee Aadaa Oromoo Arsii biratti wal kabajuu, kabaja deettuu, kabaja dubartii Ulfaa , Kabaja Haadhaa wayyooma siinqeen nagaa busuu, Waaqa waliin aaraaramu,mirgaa dubartootaa,yeroo itti kabajamuu,yoo loollii hamaanjiratuu,yoo hoongeen jiratuu,hirmaattootaa sirna raawwii kabajaa siinqeefi siinqeen yeroo ammaa maalii irraa akka jiru argannoo qorannoo kanatiin adda bahaniiruu.Sirni kabaja siinqee yoomeessaa fi adeemsa ittiin raawwatamu kan qabuu ta‟uu. Yeroo ammaa kana sirna kabaja siinqee akka duriitti gaggeeffamaa akka hin jirre bira gahaamera. Yaadni akka furmaataa tti lafa ka‟aames sirni siinqee faaydaa guddaa waan qabuuf namootni aadaan kun akka hin banneef osoo eeganii gaarii dha. Raawwiin kabajaa siinqee dhimmootaa adda addaa keessattii gahee olaanaa waan qabuuf waajjirrii aadaafi turuziimii aanaa martii aadaan kun akka hin harcaanee cimnaan irrattii hojjachuu qaba.Akkasumas Jijjiramaa fi badiinsa sirna aadaa siinqee irratti dhufu kana haanbiisuuf Waajjirri aadaa fi turuzimii Aanichaa dhimma aadaa kana irratti hubannoo kennuun osoo kunuunsanii gaarii dha.

Description

Keywords

Citation