Xiinxala Afoola Seenaa Haaji Aadam Saaddoo Ibsan

No Thumbnail Available

Date

2017-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Qorannoon kun mataduree “xiinxala afoola seenaa Haaji Aadam Saaddoo ibsan” irratti kan adeemsifameedha. Ka’uumsi qorannoo kanaas seenaan Haaji Aadam seenaa ummata Oromoo biratti jaalatamu ta’uuyyuu kanaan dura bifa mata duree kanaatiin qoratamee wanti barreeffame dhabamuudha. Kana malees yeroo baay’ee manguddoonni jechootaafi gochoota gootumma Haaji Aadam ibsan yoo dubbatan dhagahuun,dhimmi kanas qorannoon mirkaneessuuf. Akkasumas suuraa gootoota Baalee waajjirri aadaafi turiizimii godinichaa poostaraan maxxansiise, mana namoota dhuunfaa hedduu keessa mul’achuun jaalalaafi dheebuu ummanni seenaaf qabu namatti mul’isa. Kana hubachuun afoola seenaa Haaji Aadam Saaddoo ibsan gadifageenyaan qorachuun namoota seenaa isaanii kana baruu barbaadaniif barreeffamaan qindeessuudhaf. Haaluma kanaan kaayyoon qorannoo kana afoola seenaa Haaji Aadam Saaddoo ibsan xiinxaluudha. Mala qorannoo ibsaatti fayyadamuun ragaalee manguddoota seenaa Haaji Aadam beekaniifi sakata’a dokomeiiti madda godhachuun mala iddattoo akkayoofi darbadabarsaati iddattoon filatamee jira. Meeshaaleen funaansa ragaa qorannoo kana maddoota armaan olii irra afgaaffiin manguddota kudhan,marii garee xiyyeeffataan manguddoota jahafi sakata’a dokomentiitin ragaaleen gahaan sassaabamee jira. Ragaan bifa kanaan sassaabames mala qacceessa ragaa akkamtaatiin qacceeffamanii yaannis itti kennamee jira. Kunis ragaaleen bifa mammaksaafi afseenaatiin argaman ergaa waliitti dhiyaatu waan qabaniif ergaa isaanii walsimsiisuun walkeessatti xiinxallamanii jiru. Kana malees afwalaloowwan yoomessa, yeedaloofi qaama dhihaatuun bu’uureffachuun adda addatti qaacceffamanii yaannis itti kennamee jira. Bu’uuruma kanan qabxiileen ijoon qorannoo kana bira gahame, gosoota afoolaa seenaan Haaji Aadam Saaddoo ittiin ibsaman,kan akka afseenaa mammaksaa,siba ashoo ashilaa, faaruu baaroofi faaruu boo’ichaatiin akka ta’eedha. Dhimmoonni afoolli kun dabarsan gootummaa, gamnummaa ,tokkummaa, jaalala, jibba, sodaa, tuffii, qeequu, komii, gootota ittinonnachiisuuf, luyna ittiin xiiqeessuuf gantuu ittiin qeequufi k.k.fakkaatuudha. yoomessa dhimmoonni kun keessatti darbuu walgayii irratti jaarsummaa keessatti, cidharratti iddoo hojii adda addaatti, iddoo amantii, mana booyaafi iddoo awwalchaatti akka ta’aniidha.wantoota jijjiiramaafi ittifufiinsa afoola kanaaf gufuu ta’an kan akka amantii ,siyaasa, ammayyummaafi xiyyeeffannoo dhabuu akka ta’an qorannoo kanaan bira gahamee jira.

Description

Keywords

Citation