Xiinxala Jijjiirraa Asoosama “Warraaqsa Beeyladootaa”

No Thumbnail Available

Date

2017-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Qorannoon kun jijjiirraa asoosama “Warraaqsa Beeyladootaa” xiinxalaluu irratti kan xiyyeeffatuu yommuu ta’u, mata duree kanarratti qorannoo geggeessuuf wantootni qorataa kakaasan: tokkoffaa kitaabni afaan maddaa(Animal Farm) jedhu akka addunyaatti beekamaafi dubbistoota hedduudhaan jaallatamee bara 1945- 1975(ALA) tti qofa yeroo soddomii shan(35) kan maxxanfame ta’ee utuu jiruu, Afaan Oromootiin immoo erga bara 2004(ALH) maxxanfamee hanga yoonaaatti osoo irra deebiin hinmaxxanfamin turuu isaati. Kana malees, kitaabichi mana dubbisa kitaabaa qorataan irraa barsiisaa jiru keessatti kan argamu ta’ee osoo jiruu barsiisotni afaanii mana barumsaa sanaa kitaabicha madaqsanii ogummaa afaanii yeroo ittiin barsiisan qorataan arguu dhabuu isaati. Kanaafuu, kaayyoon qorannichaa jijjiirraa Asoosama “Warraaqsa Beeyladootaa” ulaagaa jijjiirraa gaariitiin maal akka fakkaatu xinxaluudha. Gabbina qorannichaaf kitaabileen garaa garaa jijjiirraan walqabataniifi toorri marsariitii sakatta’ameera. Barruun walfakkiis sakatta’amee dhihaateera. Milkaa’insa qorannichaaf immoo mala qorannoo makaatu hojiirra oole. Odeeffannoonis mala sakatta’a dookumeentii, afgaaffiifi bargaaffiidhaan guuramee xiinxalli irratti geggeeffame. Kanarraas, hanqinootni iftoominaafi walsimuu dhabuu jechootaafi himootaa, tokko tokko akka jiran, jijjiraan jechoota Afaan Oromoo dhiisee, kan Afaan Amaaraa baay’inaan ergifatee akka fayyadame, jechoota kallattii dhiisee hiika galumsatti baay’inaan akka gargarame, irradeddeebii jechootaafi himootaa, dogoggoorri qubeesssuufi sirna tuqaalee akka jiran adda baheera. Kana malees, jijjiiraan yaada afaan maddaa kan haqeefi haarawaa itti dabale akka qabu adda baheera. Kanarratti hundaa’uun, qorataan yaboo dhiheessee jira: Jijjiiraan kitaaba Warraaqsa beeyladootaa jechootaafi himoota iftoomina hinqabne, kanneen yaada afaan maddaa keessaan walhinsimne, aadaa hawaasa Oromoo faana hindeemne, irra deddeebii kanneen qaban, dogoggora sirna tuqaaleefi qubeessuu qaban keessa deebi’ee ilaaluun fooyyessuu akka qabu, jechoota utuu Afaan Oromoon bakka bu’uu danda’anii Afaan Amaaraan bakka buufaman ilaaluun fooyyessuu qabu, gara fuulduraatti jijjiirraa kan hojjetu yoo ta’e, maxxansuun dura ogeessota afaanii gulaalchisuu qabu. Guddina jijjiirraa Afaan Oromoo milkeessuuf jijjiirtotni (translators) dandeettiifi ulaagaa isaan irraa eegamuufi saayinsii Afaan Oromoo sirriitti beekuu qabu. Biiroon Aadaafi Turiizimii Oromiyaa(BATO) barreessitootaafi namoota jijjiirraa dalaganiif yoo xiqqaate waggaa keessaa yeroo tokko leenjii kennuu qaba. Muummeewwan Afaan Oromoo Yuunivarsiitiifi Kolleejjii garaa garaa keessa jiran saayinsii jijjiirraa kan yeroo kamii caalaa xiyyeffannaa guddaan barsiisuu qabu. Koreen Waaltina Afaan Oromoo maxxansawwan afaan alagaa garaagaraa yeroo yeroon hordofanii dubbisuun jechoota Afaan Oromoo keessa hinjirreef moggaasa kennaa deemuu qabu

Description

Keywords

Citation