Afseenaa Namoota Bebbeekamoo Aanaa Midaa Qanyii

No Thumbnail Available

Date

2018-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Kaayyoon qorannoo kanaa Afseenaa Namoota Bebbeekamoo Aanaa Midaa qorachuudha. Qorannoo kana gaggeessuufis ka’umsi, afseenaawwan namoota bebbeekamoo aanicha keessatti beekamoo ta’an carraa qorannoo argachuun beekumsa afaaniin daddarbaa ture gara barreeffamaatti jijjiiruun beeksisuufi jajjabeessuun itti fufiinsa akka qabaatu taasisuudha. Kaayyoo kana galmaan ga’uuf, malli qorannoo qorannicha gaggeessuuf hojiirra oole, iddatteessuu miti-carraati. Tooftaa kana keessatti malli iddatteessuu kaayyawaafi eerumsaa mala odeeffattootni ittiin filatamanidha. Ragaan mala afgaaffiifi marii gareetiin funaanamuun m ala qulqulleeffataatii hiikamuun kan ibsamedha. Qabxiiwwan ijoo qorannicha keessatti hammatamanis, afseenaa namoota bebbeekamoo aanichaa funaanuu, afseenaa funaaname keessatti dhiibbaan sirna Nafxanyaa akkamitti akka mul’ate, haalli bulchitootni durii itti aangoo waliif dabarsaniifi tooftaa waraanaa isaan fayyadamaa turan haala kamiin akka dhiyaate, faayidaa afseenaan hawaasummaa, dinagdeefi siyaasa ibsuu keessatti qabu akkaataa kamiin akka mul’atee kan jedhudha Haaluma kanaan, afseenni namoota beekamoo: Jijoo Boosoo, Giddii Ginnaa, Yanfaa Guddataa, Mutuluu Laaftoofi afseenni namoota isaan waliin waa’een isaanii ka’uu kan bira ilaalamedha. Gama biraatiin, sirni Nafxanyaa yeroo isaatti, amantii, afaan, duudhaa, lafaafi qabeenya hawaasa Midaa irratti dhiibbaa taasisaa turuu isaati. Haala kana keessatti, Tulluu Waaqeffannaa bataskaana dhaabuun, lafa horaa ‘Tsabala’ jechuun, maqaafi amantii jijjiirsisuun olaantummaan amantii Ortodoksii, Afaan Oromoo Afaan Amaaraan bakka bu’uun, maqaan ganamaa haqamee kiristinnaa ka’uuniifi laftiifi qabeenyi saamamuun kan bira ga’amedha. Haala aangoo dabarsuu irratti, aangoon abbaarraa gara ilmaatti sanyiifi hangafummaan kan darbaa tureefi darbee darbee Baabboofi Mida keessatti fonqolchaan aangootti dhufuun kan mul’atedha. Haala waraana gaggeessuu keessatti immoo yoo ollaa ta’an, darbatteefi farda waraanaan kan walgitan yoo ta’e walitti dhaammachuun cimina isaanii ilaalu. Waraana fagoorraa yookaan nafxanyaa humna cimsatee dhufu yoo ta’e garuu walitti araaramuun dhokatanii waraanu. Kana malees, ga’ee afseenaan gama hawaasummaan aadaa, duudhaa, amantii, afoolaafi tokkummaa, gootummaa ibsuu, siyaasaa keessatti qaama olaanaafi gadaanaan jiraachuu ibsuufi dinagdee keessatti uummatni Midaa durirraa kaasee loon horsiisuufi lafa qotuun jireenya isaa gaggeeffachaa akka ture ibsuu keessatti qabu daran olaanaa ta’ee mul’ateera. Faayidaa afseenaa kana itti fufsiisuuf immoo, Waajirri Aadaafi Turizimii qorannaa bal’aa gaggeessuuf qophii osoo ta’e, Bulchiinsi Aanaafi Dhimmootni Koominikeeshinii deeggarsa maallaqaafi ogummaa taasisuun osoo maxxanfamee dubbisuuf mijataa ta’ee, manguddoonni odeeffannoo kennuu danda’an dhimma kooti jechuun hirmaannaa isaanii cimsuun ammallee osoo itti fufee, barattootni seenaarraa baranii, akkuma Mutuluu Laaftoo, Jijoo Boosoofi Yanfaa Guddataa seenaa hojjechuuf seenaa qorachuurraa duubatti osoo jechuu baatanii filatamaadha.

Description

Keywords

Citation