Xiinxala Sirna Gadaa Naffuroo Fookloorii Oromoo Keessatti

No Thumbnail Available

Date

2017-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Qorannoon kun haala Sirni Gadaa Naffuroo fookloorii keessatti calaqqisu dhiheessuu irratti xiyyeeffata. Kana keessattis waantonni qaacceefaman, yoomessa hundeeffama Gadaa Naffuroo, raawwilee barbaachiisoo sirna Gadaa kanarratti raawwatan, seerotni Gadaa Naffuroo irratti tumaman maal akka ta`aniifi hiika mallattoo muka Odaa Naffuroof kennamu qaaccessuudha. Ka`umsi qorannoo kanaas qorataan dhimma kana qoratee bira ga`uuf fedha guddaa qaburraa ka`uun aadaan Fookloorii gabbataa kun akka hindagatamneef dhaloota har`aa beeksisuun dhaloota booruuf ol kaa`uufidha. Kaayyoo kana galmaan ga`uufis mala qorannoo qulqullinaa (qualitative) dhimma bahee jira. Madda raga qorannoo kanaa ilaalchisee, mala iddatteessuu akkayyootti gargaaramuun odeefkennitoota waa`ee Sirna Gadaa Naffuroo beekan maanguddootaafi namoota naannoo qorannichi irratti gaggeeffame keessaa kaayyoo qorannichaa galmaan gahuu danda`an odeeffannoo kennameen darbaa dabarsaan kanneen filatamanirraa odeeffannoo funaannachuun mala qorannoo ibsaatti dhimma bahuun qaacceffameera. Mala funaansa odeeffannoo ilaalchisee, af-gaaffii, daawwannaafi dookimantiiwwan sakatta`uun odeeffannoon funaanaman jechaan qaacceffamanii jiru. Bu`aan qorannoo kanaa akka agarsiisutti Gadaan Naffuroo ilmaan Jaawwii Horroo ka`anii Giddatti gala jiruun Ganda Naffurootti hundeeffamuusaa, kunis seeneffama afaanii akka qabu, Sirni Gadaa Naffuroo galateeffannaa, daddarbaafi dhibaafannaa uummata Oromoo Amuruu ta`ee sababa itti gaafatamummaa bahuu dhabuu abbaa Gadaafi dhiibbaa mootummaa yeroo sanaan addaan cite turuusaa, aangoon abbaa Gadaa Naffuroo bara hundeeffamee kaasee daddarbaan dhufee hanga har`aatti harka angaftuu ilmaan Amuruu Hoolee jiraachuusaa, waldhabdeen hawaasa gidduu jiru jaarsummaan kan furamu ta`uufi waldhabdee xiyyeeffannaa guddaan itti kennamu gumaa akka ta`eefi uumamni muka Odaa Naffuroo hidda dhaloota ilmaan Amuruun kan fakkeeffamuufi muka afaan hinqabne garuu kan dubbatu jedhamuun safeeffatama. Bu`uuruma kanaan dhimmoota argannoo armaan olii keessatti ka`aniin Sirni Gadaa Naffuroo sadarkaa hawaasa naannichaatti malee akka waliigalaatti waanti beeksifame waanti hinjirreef osoo gadifageenyaafi bal`inaan qoratameefi bifa kitaabaan barreeffamee dhaloota har`aa beeksisuufi dhaloota booriif ol kaa`uuf qaamni dhimmi ilaallatu hundi xiyyeeffannoo itti kennuun osoo irratti hojjetamee yaboo qorannoo kanaati.

Description

Keywords

Citation