Qaaccessa Haala Qubeessuu Barreeffama Beeksisoota Waajjiraalee Mootummaafi Mitmootummaa: Xiyyeeffannoon Aanaa Warra Jaarsoo Magaalaa Gohaatsiyoon

No Thumbnail Available

Date

2010-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Qorannoon kun kan inni irratti xiyyeeffate, qaaccessa haala qubeessuu barreeffama beeksisoota waajjiraalee mootummaafi mitmootummaa Aanaa Warra Jaarsoo irratti. Mata dureen qorannoo kun akka qoratamu qoratichaaf kaka`umsa kan ta`e, yeroo baay`ee barreeffamoota beeksisootaa irratti hanqinoota kallattii hedduun mul`achaa turan irratti sababii qubeeffama dogoggoraatiin, jechoota arrabsoo ta’anii hawaasa ykn dubbistoota dallansaa turan akkasumas, ergaa biroo dabarsuuf, faallaa yaada barraa’eetti yemmuu dhimma bahaa turan arguun taajjabaa turuu qoratichaati. Kaayyoon qorannoon kun qabatee ka`e, akkaataa qubeessuu barreeffama beeksisoota waajjiraalee mootummaafi mitmootummaa qaaccessuudha. Mata duree qorannoo kanaa ijaaruudhaaf kitaabileen garaagaraa sakatta`amanii qorannicha keessatti dhiyaatanii jiru. Qorannoo kana geggeessuuf meeshaaleen ragaan ittiin funaannaman sakatta`a dookumantiifi afgaaffii yemmuu ta’an, malli qoratichi itti gargaarramee ragaa isaa qaaccesse immoo, mala makaa (akkamtaafi hammamtaa)dha. Bifa kanaan, ragaalee cuunfame kana irraayis argannoon qoratichaa: barreeffama beeksisoota waajjiraalee mootummaafi mitmootummaa keessa hanqinootni qubeessuu hedduun jiraachuu isaanii qoratichi adda baasee jira.Hanqinootni barreeffamoota isaanii keessatti mul`atanis: seera caasaa afaanichaa eeguun qubeessuu dhabuu, sirna tuqaaleetti seeraan fayyadamuu dhabuufi caasaa afaanichaa akkaataa seerri isaa ajajuun gargaaramuu dhabuu akka ta`e mul`ate jira; Maddi dogongoraan barreessuu isaanitiif sababa ta`e immoo: xiyyeeffannoo gahaa itti kennuu dhabuu, leenjiin gama kanaan walqabatu hojjettootaichaaf kennamuu dhabuu, maal nadhibdee, dhiibbaa afaanota biroo, shaakala irra deddeebii taasisuu dhabuu, dhiibbaa sirna barnoota duriifikkf akka ta`e adda baafamee jira. Qoratichis yaadolee armaan olii bu`ureeffachuun argannoo isaarra gahuun akka yaada isaatti yaadolee furmaataas eeree jira. Hojjettootni waajjiraalee mootummaafi mitmootummaa keessatti hojjetan Afaan Oromootiin beeksisoota barreessuun duratti leenjii dhimma kanaan walqabatu osoo fudhatanii, shaakala walitti fufaa osoo taasisanii, mootummaan qaama dhimma kana cimsee xiyyeeffannoon hordofu osoo kaa’ee, dhimmi gahumsaan qubeessuu kun dhimma murteessituu faayidaafi guddina hojjettootaan walqabachuu osoo ta’ee, mootummaan naannichaa, sooftiweerii akkaataa qubeeffama Afaan Oromoo to’atu qopheessuun gadi buusee osoo uummatni itti fayyadamee gaarii ta’a jechuun qoratichi akkaataa hubannoo isaatiin argannoo rakkoo qorannichaaf yaada furmaataa isaa eeree jira.

Description

Keywords

Citation