Qaaccessa Jechootaa Seera Afaan Oromoo Eeganii Barreessuutiin: Haala Qabatamaa Waldaalee Interpiraayizii Mayikiroo Xixiqqaa Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ada’aa Bargaa

No Thumbnail Available

Date

2010-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Kaayyoon waraqaa qorannoo kanaa qulqullina jechootaa gama seera Afaan Orommoo eeganii barreessuutiin: haala qabatamaa waldaalee IMX godina Shawaa Lixaa Aanaa Ada‟aa Bargaa xiinxaluudha .Qorannoon mala makaa (akkamtaafi ammamtaa )tiin gaggeeffame. Kayyoo qorannicha kanaa galmaan ga‟uuf meeshaaleen odeeffannoon ittiin funaanaman kanneen sakatta‟a dookumeentiifi Af-gaaffii hojiirraa oolanii jiru.Kana malees beeksisa taappeellaafi ofibsituuwwan taappeellaarra jiran kan baay‟inni isaanii 92 ta‟an kutaa garaagaraatti qooduun mala akkamtaafi ammamtaatiin ibsamaanii jiru. Akkasumas, qoratichi af-gaaffii mala iddatteessuu akkayyootti gargaaramuun namoota garaagaraa 12niif dhiyeessuun odeeffannoo qaacceseera. Argannoon qorannoo kanaas, seera caasaa barreeffama Afaan Oromoorratti beekumsa ga‟aa dhabuu, qaamni dhimma kana aantummaan hordofu dhabamuu, barreeffama Afaan Oromoof xiyyeeffannoo kennuu dhabuufi beeksisoota taappeellaa barreessuurratti hirmaannaan ogeeyyii afaanichaa xiqqaa ta‟uudha. Madda hanqinaalee kanaafis yaanni furmaataa kennameera. kunis barreessitoota taappeellaaf leenjii adda addaa keennuun ga‟umsa isaanii fooyyessuu ,jijjiiramaafi fooyya‟insa barreeffama afaanichaa meeshaalee sab-qunnamtiin ibsa kennaa adeemuu, ogeeyyii afaanichaa barreeffama kana irratti hirmaachisuufi barreeffama Afaan Oromoof xiyyeeffannoo kennuun qaamni isaan ilaallatu hordoffii walirraa hincinne taasisuu kan jedhan isaan ijoodha.

Description

Keywords

Citation