Xiinxala Walitti Fufiinsaafi Dagaagina Gilgaalota Kitaaba Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 9ffaa

No Thumbnail Available

Date

2019-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Addis Ababa University

Abstract

Kaayyoon qorannoo kanaa walitti fufiinsaafi dagaagina gilgaalota kitaaba barnootaa Afaan Oromoo kutaa salgaffaa bara 2005 qophaa’ee xiinxaluudha. Akkasumas hanqinaalee gama walitti fufiinsaafi dagaagina Qabiyyee gilgaalotaan mul’atan akkamitti akka fooyya’uu ibsuudha. Qorannichaaf ka’umsa kan ta’e kome barattootni qabiyyee gilgaalaa shaakalaniin walqabatee kaasaniidha.Komee kana irratti hundaa’uun hanqina walitti fufiinsaa dagaagina qabiyyee gilgaalaa kutaa kanaa jiraachuufi dhiisuusaa adda baasuun hanqinaalee mul’ataniif furmaata kaa’uudha.Qorataan hanqinoota walitti fufiinsaafi dagaagina qabiyyee gilgaalootaa adda baasee yaada furmaataa kennuuf immoo gosa qorannoo ibsaatti gargaaramee jira. Akkkasumas meeshaalee barnootaa, gilgaalota, kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa sagaliif qopha’ee hunda akka iddattootti, mala iddatteessuu kaayyeffameen filatee itti fayyadameera. Meeshaaleen odeeffannoon ittiin funaaname sakatta’aa kitaaba barnootaa Afaan Oromoo kutaa sagalii kallttidhumaan gilgaalota kitaaba kanaa irratti xiyyeeffate. Gilgaalota kitaaba kana keessatti argaaman ogummawwan Afaanii, caaslugaa, hiikaafi faallaa jechootaafi afoolaa hunda sakatta’uun akka madda odeeffannootti gargaarameera.Odeeffannowwan sakatta’a kitaabaa kana irraa argaman mala akkamtaanfi ammamtaan xiinxaluun qaacceffamee jiru. Akka ragaaleen qaacceffaman mul’isuutti walitti fufiinsaaafi dagaaginni qabiyyee gilgaalota KBAO kutaa sagalii kana irratti hanqina qabaachuunsaa hubatameera. Kanaaf akka argannoo kanaatti walitti fufiinsaafi dagaaginni qabiyyee gilgaala KBAO kutaa sagalii hanqina qaba. Hanqinaalee mul’atan kun walitti fufiinsaafi dagaagina qabiyyee gilgaalaa, qabiyyewwan gilgaalaa shaakalaaf kitaabicha keessatti dhiyaatan keessatti mul’ateera. Kunis gilgaalonni kitaabicha keessatti, qabiyyee sana shaakalsiisuuf dhiyaatan baayyeen isaanii walitti fufiinsa kan hin qabneefi kanneen walitti fufiinsan amma tokkoo irra fooyya’aa ta’e qaban ammoo dagaagina qabiyyee gilgaalaa akka hin qabnee qorataan kun hubatee jira. Walumaagalatti argannoo qorannoo kanaarraa ka’uun BBO qopheessitoota KBAO kutaa kanaaf qopheessu waliin ta’uun hanqina jiru irra deebi’amee ilaaluun maxxansa itti aanutti fooyya’ee yoo maxxane gaarii ta’a jechuun akka yaada furmaataatti kaa’eera.

Description

Keywords

Oromo Language

Citation