AAU Institutional Repository

Xiinxala Ayyaanafi Fakkoommiiwwan Sirna Raawwii Muuda Dirree Sheek Huseen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nagaasaa, Mulugeetaa (PhD)
dc.contributor.author Raggaasaa, Makonnin
dc.date.accessioned 2018-07-19T09:56:45Z
dc.date.available 2018-07-19T09:56:45Z
dc.date.issued 2008-07
dc.identifier.uri http://localhost:80/xmlui/handle/123456789/9458
dc.description.abstract Qorannoon kun “Xiinxala Ayyaanaafi Fakkoommiiwwan Sirna Raawwii Muuda Dirree Sheek Huseen ” jedhu irratti godina Baalee Aanaa Gololchaa ganda Anaajinaa keessatti kan geggeeffameedha.Ka‟umsi qorannoo kanas waa‟ee Dirree Sheek Huseen irratti hojiileen adda addaa hojjetamanis bifa Saayinsaawaa ta‟een waa‟ee mataduree kanaa irratti Afaan oromootiin wanti barreeffamee taa‟e dhabamuu isaati.Qorannooleen muraasni taasifaman walaloowwan Baaroo Sheek Huseen akkasumaa Sheekkaraafi Shaarmadee Soof-Umar Hammarraa qaaccessuu bira dabranii kan isaan mul‟isan hinjiru.Kaayyoon qorannoo kanaas Ayyaanaafi Fakkoommiiwwan sirna raawwii Muuda Dirree Sheek Huseen irratti mul‟atan qaaccessuufi ibsuu yoo ta‟u,waa‟ee mata duree kanaa hubannoo uumachuun kaayyoo qorannichaa galmaan gahuuf yaad-rimeewwan fakkoommiiwwanii, sirni raawwii muuda Dirree Sheek Huseen maal akka fakkaatu,yoomessi ji‟oota kam keessa akka raawwatu,firiiwwan faaruuwwaniifi faayidaan Muuda kana irraa argamu sakatta‟amuun ilaalamanii jiru. Yaada kaayyoowwan eeramanii kana irraa ka‟uudhanyaaxinaalee haalawwanii akkasumas gucaafi hiika wantootaatti dhimma bahamee jira. Maddi ragaa qorannoo kanaa duudhaa hawaasichaafi waa‟ee sirna muuda Sheek Huseen namoota muuxannoofi beekumsa gahaa qaban jedhaman eeruun argaman irraa kan funaanameedha. Meeshaalee odeeffannoo ittiin funaaname bu‟uuraan afgaaffii yoo tahu, marii garee, ilaalanii hirmaachuu, dokumantilee waajjira Aadaafi Tuurizimii Aanaa Gololchaa fi godina Baalee sakatta‟uun akkasumas waraabbilee bakka barbaachisutti taasisuun kan geggeeffameedha.Hojiin qorannoo kanaa mala iddatteessuu miti carraa keessaa akkaayyoo, hammaargeefi darbaa dabarsaan fayyadamuun afgaaffillee odeefkennitoota namoota shaniif, namoota jaha marii gareetiif qopheeffachuu Bitootessa 10-15/2008 A.L.H. raawwatamee jira. Hojii qorannoo kanaatiinis muuxannoowwan gaggaariin Sheek Huseen hojjetaman Afaan Oromootiin barreeffamee taa‟uu dhabuu,muuxannoo gaggaarriin jiru iddoo birootti babal‟achuu dhabuu, xiyyeeffannoon kunuunsa naannootiif godhamu dhabamuu,faayidaan Muuda Dirree Sheek Huseenirraa argamu Afaan Oromootiin barreeffamee dhalootaaf taa‟uu dhabuun argannoolee mul‟atan yoo ta‟an Osoo muuxannoo Sheek Huseen Afaan oromootiin galmaa‟ee taa‟ee, Muuxannoo naannoo Biroottis osoo daddarbee,kunuunsa naannootiif xiyyeeffannoon Olaanaan osoo kennaameefi faayidaa Muuda Dirree Sheek Huseenirraa argamu Afaan oromootiin barreeffamuun osoo dhalootatti daddarbee kan jedhu akka maalta‟iinsaatti kaa‟amee jira. Walumaagalatti,Wantootni qorannoo kanaan dalagaman muraasa ta‟anis lammiin barate kamiiyyuu fuulduraaf itti xiyyeeffatee qorannoo bal‟aa geggeessuun Afaan oromootiin barreeffamee dhalootaa dhalootatti osoo darbee gaariidha. en_US
dc.language.iso om-ET en_US
dc.publisher Addis Ababa University en_US
dc.subject Raawwii Muuda Dirree Sheek Huseen en_US
dc.title Xiinxala Ayyaanafi Fakkoommiiwwan Sirna Raawwii Muuda Dirree Sheek Huseen en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search AAU-ETD


Browse

My Account