AAU Institutional Repository

Qaaccessa Afoolaa Ogummaa Afaanii Gurguddoo Afran Barsiisuu Keessatti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tulluu, Gabbaroo
dc.contributor.author Abdulqaadir, Abdurrahmaan
dc.date.accessioned 2018-07-19T06:59:59Z
dc.date.available 2018-07-19T06:59:59Z
dc.date.issued 2008-07
dc.identifier.uri http://localhost:80/xmlui/handle/123456789/9351
dc.description.abstract Qorannoon kun faayidaa afoolli kitaabaafi barnoota Afaan Oromoo keessatti ogummaa gurguddoo afran afaanii ittiin barsiisuuf qabu xiinxalluu irratti fuulleffate. Ka‟umsi qorannoos; afoolli Oromoo akkuma hawaasa keessatti faayidaa qabu ogummaa afaanii barattoota gonfachiisuufis gahee guddaa osoo taphatu xiyyeeffannoon qophii kitaabaa, barsiisotaafi barattoota biratti laafinna qabaachuusaati. Afoolli kaayyoo barnoota afaanii milkeessuu keessatti gahee olaanaa qabu kun kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa kudhanaffaafi barnoota afaanii keessatti haala ittiin hojiirra oolaaru kan qaaccessuudha. Kaayyoowwan qorannoo kanaa keessaa inni tokko faayidaa afoolli ogummaa afaanii gabbisuuf qabu ilaaluudha. Qorannoo kana gaggeessuuf mala qorannoo akkamtaatti (qualitative research method) fayyadameeti. Sababni malli kun filatameef, hojiin qaaccessa qorannoo kanaa lakkoofsaan osoo hin ta‟in jechootaan waan ibsameef. Kanuma bu‟uura taasifachuun odeeffannoo qabatamaafi amansiisaa ta‟e tooftaa odeeffannoo funaanuu mata duree qorannoo waliin walsimu kanneen akka qaaccessa qabiyyee kitaabaa (content analysis), daftara yaadannoo barattootaa sakatta‟uu, afgaaffiifi daawwannaa daree gargaaramuun ragaaleen qorannichaa funaanamaniiru. Odeeffannoon sassabames akkataa walitti dhiyeenya isaaniitiin qoqooduudhaan qaacceffamaniiru. Bifuma walfakkaatuun qorannoon faffaca‟iinsa afoolaa boqonnaalee kitaabaa hunda keessatti (kudha saddeet) ogummaa afaanii guddisuuf qabu guutuufi dhiisuusaa haalaan kan xiinxallameedha. Dabalataanis bu‟aaleen qorannichaan argaman akka mul‟isanitti afoolli kitaaba keessatti dhiyaate kaayyoowwan barnoota afaanii gurguddoo afran galmaan gahuuf bu‟aan isaa olaanaa ta‟uyyuu, akka kitaabichi ajajutti hojiirra oolmaan afoola kanneenii laafinna qabaachuun nimul‟ata. Kunis, hanqina waytii barnootaaf ramadameefi xiyyeeffannoo kennuu dhabuu barattootaa irraa ka‟eeti. Rakkoolee kanneeniif immoo, waytii barnootaa cinatti barattooni akka shaakalaniifi ogeeyyii qophii kitaabaa, barsiisotaafi barattoota birattis gama hundaanuu xiyyeeffannoo argachuu akka qabuudha. Dhumarrattis akkuma kitaabni barnootaa ajajutti afoola daree barnootaa keessatti hojiirra oolchuun kaayyoo barnoota afaanii galmaan gahuuf bu‟aa guddaa afoolli qabu ta‟uusaa yaboofi argannoo qorannoo kanaa jalattis eerameera en_US
dc.language.iso om-ET en_US
dc.publisher Addis Ababa University en_US
dc.subject Ogummaa Afaanii Gurguddoo Afran Barsiisuu Keessatti en_US
dc.title Qaaccessa Afoolaa Ogummaa Afaanii Gurguddoo Afran Barsiisuu Keessatti en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search AAU-ETD


Browse

My Account