AAU Institutional Repository

Sakatta`A Dhihaannaafi Ga`Umsa Gilgaalota Kitaaba Barataa Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 11ffaa Gama Dandeettii Barreessuutiin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baayisaa, Kurii (PhD)
dc.contributor.author Qaasim, Sulxaan
dc.date.accessioned 2019-04-22T06:48:29Z
dc.date.available 2019-04-22T06:48:29Z
dc.date.issued 2017-08
dc.identifier.uri http://localhost:80/xmlui/handle/123456789/18097
dc.description.abstract kaayyoon qorannoo kanaa dhihaannaa fi ga`umsa gilgaalota kitaaba barataa barnoota Afaan oromoo kutaa 11ffaa, gama dandeettii barreessuutiin sakatta`uudha. Galma ga`iinsa kaayyichaatiif kitaabni barataa sakatta`amee jira. Barsiisotni barnoota Afaan Oromoo barsiisan afur akka iddattootti fudhatamaniiru. kaayyoo Qorannichaa galmaan ga`uufis, malli qorannoo akkamtaa dhimma itti bahameera. Sababni isaas, odeeffannoowwan sassaabaman hundinuu jechootaan waan ibsamaniif. Akkasumas, mala iddatteessuu miticarraa keessaa mala akkayyootu hojiirra oole. Ragaaleen qorannichaaf barbaachisan, sakatta`a kitaabaafi afgaaffii dhimma ba`amuun argaman. Qaaccessa ragaa irraa wanti hubatame, Hanqinni dhihaannaa barreessuu, kan akka dhihannaa barreessuu Afaan tokkoffaa hordofuu dhabuu; gochootni barreessuu akaakuu dalagaa barreessuu too`atamaa fi qajeelchaa qofarratti kan xiyyeeffatan ta`uu ,gochootni barreessuu barattootni bilisaan akka shaakalan yookiin barreessuu bilisaatiif carraa kan hinkennine ta`uu; ga`umsi gilgaalota dhihaatanii ga`uma barattootaa sadarkaa kutaa11ffaan kan walhingitne ta`uu; qajeelfamootni shaakaloota barreessuu irratti kennaman qajeelfamoota Afaan lammaaffaa irratti kan bu`uureffaman ta`uufi Walumaa galatti shaakalootni barreessuu kitabicha keessatti laataman irra caalaan isaanii sasalphoofi sadarkaa himaa fi keeyyata barreessuu irra kan hindarbine ta`uu dha. Dhihaannaafi ga`umsa gilgaalota barreessuu kitaaba Afaan oromoo kutaa 11ffaa qophheeffaman haala dhihaannaa barreessuu Afaan tokkoffaa barsiisuuirratti hundaa`uun akka barattootni fedhii barreessuu horataniifi sadarkaa barattootaa giddugaleessa godhateen dhihaachuu akka qabuufi, ministeerri barnootaafi BBOfi qopheessitootni kitaaba barnoota afaanii haala dhihaannaa Af1(afaan dhalootaa) giddugaleessa godhachuun gilgaalota kitaabicha keessa jiran irra deebi`uun osoo fooyyessanii gaarii ta`a kan jedhan akka yaada furmaataatti eeramaniiru. en_US
dc.language.iso om-ET en_US
dc.publisher Addis Ababa University en_US
dc.title Sakatta`A Dhihaannaafi Ga`Umsa Gilgaalota Kitaaba Barataa Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 11ffaa Gama Dandeettii Barreessuutiin en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search AAU-ETD


Browse

My Account