AAU Institutional Repository

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Taliilaa, Xilahuun (PhD)"

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Author "Taliilaa, Xilahuun (PhD)"

Sort by: Order: Results:

 • asfaayee, Tolasaa T (Addis Ababa University, 2018-08)
  Kaayyoon qorannoo kanaa Afseenaa Dhagaa Dhaabbii Harmuufoo Sooleefi Iddoowwan Seenaa aanaa Tolee xiinxaluudha. Qorannoo kana gaggeessuudhaaf ka‟umsi afseenaan dhagaa dhaabbii kanaafi iddoowwan seenaa aanittii keessatti ...
 • Gadaa, Wandimmuu (Addis Ababa University, 2008-07)
  Ka‟umsi,qorannoo kanaa qorannoo hedduun durduriiwwan irratti iddoo adda addaatti gaggeeffamanillee, beekumsi gama caasaatiin jiru kan hinmul‟anneefi aanaa Ejereettis hamma qorataan sakatta‟etti namni tokkollee dhimma ...
 • Addunyaa, Adaanaa (Addis Ababa University, 2018-08)
  Akka aanaa Sooddoo Daacciitti hawaasni Oromoo daboodhaan yommuu walbira dhaabbatanii walgargaaran afoolatti dhimma bahu. Faayidaan afoolli hojii daboo irratti qabu qorannoon deeggaruu dhaloota dhufuuf tursuun ka’umsa ...
 • Addunya, Ibsaa (Addis Ababa University, 2016-07)
  Qorannoon tokko yemmuu gaggeeffamu kaayyoo mataasaa qaba. Kaayyoo gooroon qorannoo kanaas iiti fayyadama malleen dubbii qaacceessuudha. Qorataanis ogwalaloon Anaan‟yaa dubbistoota biratti ergaan isaa namaaf hingalu yemmuu ...
 • Alamuu, Sinqinash (Addis Ababa University, 2019-06)
  Kaayyoo gooroon qorannoo kanaa gosoota malleen dubbiifi sureessuu walaloo ‘Obomboleetti’ keessatti argaman adda baasuu, hariiroo malleen dubbiifi sureessuu ibsuufi gahee malleen dubbiifi sureessuun walaloo ‘Obomboleettii’ ...
 • Tufaa, Biqilaa (Addis Ababa University, 2008-07)
  Qorannoon kun,”Qaaccessa Safuufi Safeeffannaa uummata Oromoo Godina Arsiifi Gujii: Xiyyeeffannaa aanaa Heexosaafi Ardaa Me‟ee Bokkootti” jedhu yoota‟u, qorannoo kana hojjechuuf kan nakakaase duudhaan Oromoo guddina biyyaatiif ...
 • Maammoo, Abbabaa (Addis Ababa University, 2018-09)
  Qorannoon kun sakatta‟a akaakuuwwan fookloorii kitaabilee barnoota Afaan Oromoo kutaa 5-8ffaa irratti kan fuulleffatedha.Ka‟umsi qorannoos fooklooriin Oromoo akkuma qabiyyee afaanii, ogummaa afaaniifi fookloorii haala ...
 • Hundee, Hayiluu (Addis Ababa University, 2016-07)
  Qorannoon kun mata-duree ‘Xiinxala Adeemsa Sirna Gaa’elaa Oromoo: Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu dha. Gaaffileen bu’uraa qorannichaa, immoo adeemsi sirna gaa’elaa Oromoo akka Shawaa Lixaa Aanaa Jalduutti maal fakkaata? Akaakuuwwan ...
 • Kadiir, Ganzabee (Addis Ababa University, 2017-08)
  Qorannoon kun mataduree “xiinxala afoola seenaa Haaji Aadam Saaddoo ibsan” irratti kan adeemsifameedha. Ka’uumsi qorannoo kanaas seenaan Haaji Aadam seenaa ummata Oromoo biratti jaalatamu ta’uuyyuu kanaan dura bifa mata ...
 • Bantii, Taarikuu (Addis Ababa University, 2008-07)
  Qorannoon kun afoolaa asoosamoota Afaan Oromoo filataman keessatti argaman xiinxalurratti yoo xiyyeeffatu, qorataan baarreessitoonni asoosamaa afoola adda addaatti fayyadamaanii sababa asoosamoota barreessaa jiraanirraan ...
 • Baayisaa, Qananii (Addis Ababa University, 2008-07)
  Asoosamni hojii kalaqaa waa’een namaa, namaaf deebi’ee ittiin agarsiifamuudha. Barreessaan addunyaa asoosamaa uumuudhaan dhimmoota garaagaraa kan akka siyaasaa, diinagdeefi hawaasummaa irratti xiyyeeffatee waan ofii ...
 • Waamii, Waaqumaa (Addis Ababa University, 2018-08)
  Qorannoon kun hariiroo moggaasa maqaafi ayyaana guyyootaa jJi’aa Dhaha Gujii xiinxaluu irratti kan xiyyeeffatedha. Bu’uura kanaan, maqaaleen guyyootaa ji’aa kanneen ji’a Hagayaa keessatti argaman funaanamanii akkaataa ...
 • Egeree, Dastaa (Addis Ababa University, 2018-08)
  Kaayyoon gooroo qorannoo kanaa milkii ilaallannaa Oromoo Maccaa Godina Shawaa Lixaa Aanaa Amboo xiinxaluudha. Kaayyoo kana galmaan ga’uufis malli qorannoo kana geggeessuu keessatti dhimma itti ba’ame mala qorannoo ...

Search AAU-ETD


Browse

My Account