Skip navigation
 

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/16206
Title: Sakattaa Rakkoolee Raa Wwii Hojii Garee Mana Barumsaa Amuruu Sadarkaa Lammaffaa Gola Barnoota Afaan Oromoo Irratti Gufuuta'an
???metadata.dc.contributor.*???: Dooktor Mandiidaa Barkeessaa
Margaa, Dabaloo
Keywords: Lammaffaa gola Barnoota Afaan 01'Omoo kutaa
Issue Date: Jun-2007
Publisher: Addis Ababa University
Abstract: Kaayyoon qormaata kanaa inni guddaan Mana Barumsaa Amuruu Sadarkaa Lammaffaa gola Barnoota Afaan 01'Omoo kutaa sagal keessatti rakkoolee dalagaa ----/rojii garee-grrfachiisan-sakatta'urrdhaan qu'annaafi qormaataan addaan baasuuJi-yaadafllrmaataa kennuu dha. Manni barumsaa qu'annoon irratti gaggeefames sababiin filatameefii qorataan kun dhimma supparvijinii barnootaaf yeroo 01'Omiyaa keessa naanna'aa turetti rakkoon hojiirra oolmaa mala baruu fi barsiisuu manneetii barnootaa sadarkaa 2ffaa keessa akka tum odeeffannoo waan argatee fi rakkoo kanas qu'annaa fi qormaata saayinsaawwaa ta'een mirkaneessuuf, odeeffannoon ka'umsaa argama abdiin jedhu waan jiruufi. Kutaan sagalis qabanni akka filatamu ta'eefii muuxannoo barattoonni gama hojii gareetiin sadarkaa tokkoffaa keessaa fidatanii dhufan hang am sadarkaa amma irra jiran keessatti akka isaan gargaare xiinxaluu fi barnoota itti aanuuf hang am akka isaan qopheessu madaaluufi. Qormaata kanas gaggeessuuf malli baay'ina ragaalee agarsiisuu fi ibsuu (descriptive) tajaajila irra ooleera. Ragaalee walitti qabuufis gaafannoon barsiisotaa fi barattootaaf kan qophaahe yoo ta 'u, odeeffannoo dabalataa argachuuf immoo mirkaneeffatni do'ii daree fi qajeelfamni gaaffiifi deebii hojiirra akka oolan ta'eera. Kana malees, naannoo sanaafi hojjettoota barnootaa waan beekuuf, odeeffannoon gahaa fi barbaachisaa ta'e argama jedhee waan abdateefi. Waan ta'eef" akka madda ragaatti barattoonni, barsiisonni, hoggantoonni mana barumsaa fi supparvaayza1'Oonni sadarkaa aanaa fi godinaa dhimmichi kallattiin waan isaan ilaaluuf beekaa (purposely) filatamaniiru. Argannoon qu'annaan kanaa fedhii fi hirmaannaan barattootaa dalagaa hojii garee in'atti gadi aanaa ta'uu; leenjii, muuxannoo fi kaka'umsi barsiisotaa gahaa ta'uu dhabuu; gurmaa'inni gola barnootaa fi gola tokko keessatti baay'inni barattootaa raawwii hojii garee irratti gufuu ta'uu; qophiin sirna barnoota Afaan Oromoo mala hojii gareetiin barsiisuuf mijaahaa akka ta'ee fi mala hojii gareetiin baruu fi barsiisuun qulqullina barnootaAfaan Oro moo akka eegsisu agarsiisa. Rakkoolee mul'atan kana furuufis barsiisonni barattootasaanii mala hojii gareetiin barachuun bu'aa qabeessa ta'uusaa akka hubachiisanii fi ja)jabeessan, deggarsa barbachisus utuu kennanii daansa. Kana malees, lee7yii barsiisotaa irratti hanqina jiru furuuf, leenjii gaggabaabaa fi gannaa kennuu fi sadarkaan barnootasaanii akka fooyya 'u gochuun ni mala. ltti dabalees, sababii barsiisonni dhaabbilee leenjii barsiisotaatii leenji'anii erga hojiitti bobba'anii booda mala hojii gareetiin barsiisuuf hanqina qabaachuu isaanii irratti qu'annoon addaa gaggeefamuu qaba. Gurmaa'inni gola barnootaa fi baay'inni barattootaa marabbaa dhimmamtoota hundaatiin akka furamuu qabuufi qindaa'inni sirna barnootaa, adeemsa baruufi barsiisuu Barnoota Afaan 01'Omoo Mana Barumsaa Amuruu akkafooyyessuu danda'u yaannifurmaataa dhiyaatee jira. ,
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16206
Appears in Collections:Thesis - Educational Planning & Management

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Margaa Dabaloo.pdf21.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.