Skip navigation
 

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12492
Title: Xiinxala hojiirra oolmaa tooftaawwan waliin dubbii caasluga afaan oromoo barsiisuu mana barumsaa ifaa sadarkaa lammaffaa kutaa saglaffaa
???metadata.dc.contributor.*???: Dinqeessaa Dheeressaa
Abdii, Alamaayyoo
Keywords: Barattoonni hedduun sadarkaa
Issue Date: Aug-2016
Publisher: Addis Ababa University
Abstract: Barattoonni hedduun sadarkaa lammafaatti kutaa sagalaffaa Afaan Oromoo baratan caasaa yookin seerluga Afaanichaatti fayyadamuudhaan of ibsuurratti rakkoo qabu. Sababoonni ijoo ta‟uu malan jedhamanii fudhatamanis dhiibbaa tooftaan barnoota afaanii isa barmootaa, hanqina hubannoo yookiin kaka‟umsa barsiisonni kutaa kana barsiisaniifi akka waliigalaatti hanqina beekkumsa gadifagoo barsiisonni maalummaa, caacculee akkasumas adeemsa barnoota waliin dubbii seerlugaarratti qabaniidha jedhameeti yaadama. Kanaafuu, kaayyoon qorannoo kanaa hojiirra oolmaa tooftaa barnoota waliin dubbii seerluga Afaan Oromoo xiinxaluudha. Qorannoo kana gaggeessuuf qorataan saxaxa ibsaatti fayyadameera. Saxaxa ibsaa keessaa ammo, mala akkamtaafi ammamtaatti kan fayyadame yoo ta‟u, sababoonni akkamtaafi ammamtaatti fayyadameef ammo, qorannoo kana caalaatti qabatamaa taasisuuf jechaafi lakkoofsaan odeeffannoo waan funaannateefidha. Kana jechuun ammo, qoratichi mala qorannoo makaatti fayyadame jechuudha. Bu‟aan argame akka agarsiisutti, adeemsichi guutumaa guutuutti jechuun ni danda‟ama, kan barsiisaa giddu galeessa godhateedha: carraan seerlugichaa haala dalaga gochoota adda addaatti dalaguu hin jiru; kaka‟umsi yookin si‟aayinni barattoonni hiika caasichaa argachuuf itti carraaqan hin jiru; haalli barattoonni ergaa waliigalaa isaan hawaasa keessatti jiruufi jireenya isaanii keessatti isaan muudatu kutaatti calaqqisu baayyee gadi aanaadha; hojiileen kutaa adda addaa kan barsiisaadhaan qofa dalagamaniidha.Kana malees, haalli gilgaalonni adda addaa kitaaba barataatiin ala ta‟an itti dalagaman, itti fayyadamni meeshaalee gargaarsa barnootaa baayyee muraasa. Hanqina leenjii barsiisonni jijjiirama tooftaalee barnoota afaaniirratti argachuu qabanirraa kan ka‟e, kaka‟umsi isaan qaban kan haalaan seerota tooftichaa hayyuuleen lallabaniin walsimatu miti.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12492
Appears in Collections:Thesis-Afaan Oromo, Literature and Folklore

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABDII ALAMAAYYOO QANA’AA.pdf897.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.