Skip navigation
 

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14637 to 14656 of 14787 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-1996X-Ray Study of Dynamics of Growing Wetting FilmsDr. Ulrich Stutenbaeumer; Prof. Werner Press; Woldeghebriel, Hagos
Jul-2016Xiinxaala Sirna Moggaasa Maqaa Oromoo GujiiMulugeetaa Nagaasaa(Dr); Shifarraaw, Kabbabaa
Jul-2016Xiinxala Adeemsa Sirna Gaa’elaa Oromoo (Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu)Xilahuun Taliilaa (Phd); Hayiluu, Hundee
Jul-2016Xiinxala Adeemsaafi Fakkoommii Sirna Fuudhaafi Heerumaa Oromoo KamiseeMulugeetaa Nagaasaa (Phd); Fayyisaa, Addunyaa
Jul-2016Xiinxala Afoolaa Asoosamoota Afaan Oromoo Filataman KeessattiXilahuun Taliilaa (Phd); Taarikuu, Bantii
Jul-2016Xiinxala Afwalaloo “Gooticha Oromoo Jeneraal Huseen Bunee Daraaraa” Godina Baalee Aanaa SawweenaaMulugeetaa Nagaasaa (Phd); Tasfaayee, Dubaroo
Jul-2016Xiinxala Akaakuwwan Fookiloorii Oromoo Gombisa Fardaa Keessatti: Aanaa Dandiitti Kan XiyyeeffateMulugeetaa Nagaasaa ( Phd); Taaddasaa, Hoomaa
Jul-2016Xiinxala Akaakuwwan Madaallii Barsiisonni Kutaa 9ffaa Barnoota Afaan Oromoo Barsiisan Daree Barnootaa Keessatti Itti FayyadamanGabbaroo Tulluu (Obbo); Abdurrahiim, Abubakar
Jul-2016Xiinxala Asoosama 'Yoomi Laataa?'Fi 'Kabiir Waadoo Gadaa Sabboonaa Oromoo': Ija Yaaxxina DhugummaatiinXilaahun Taliilaa (Phd); Dassaaleny, Hayiluu
Jul-2016Xiinxala Ayyaanafi Fakkoommiiwwan Sirna Raawwii Muuda Dirree Sheek Huseen Makonnin RaggaasaA DabaleeMulugeetaa Nagaasaa(Dr); Makonnin, Raggaasaa
Jul-2016Xiinxala Dhiyaannaafi Tooftaawwan Hiika Jechootaa Barsiisuu Barnoota Afaan Oromoo Kutaa KurnaffaaTolamaariyam Fufaa (Phd); Sisaay, Margaa
Jul-2016Xiinxala Fayyadama Hiika Masoo Godina Arsii Aanaa SuudeeAmaanu‟eel Alammaayyoo ( Dr); Sulxaan, Huseen
Jul-2016Xiinxala Gogeessa Sirna Gadaa Odaa BultumMulugeetaa Nagaasaa (PhD); Shamshaddiin, Jamaal
Jul-2016Xiinxala Haasbarruu Meeshaalee Ayyaana Warra Giiftii Elemoo. Mulugeetaa Nagaasaa(Dr); Guddataa, Abeetuu
Jul-2016Xiinxala Haasbarruufi Fayyadama Afaan Oromoo Mana Murtii Aanaa Hidhabuu Abootee. Amaanueel Alamaayyoo (Dr); Gammachiis, Zawduu
Jul-2016Xiinxala Hiika Mallattoolee Aadaa Haala Ittifayyadamaa Keessatti Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Habaaboo GuduruuAmaanu’eel Alamaayyoo (Phd); Qixxeessaa, Laayyoo
Jul-2016Xiinxala Hirmaannaa Barattoota Kutaa 10ffaa Afaan Oromoo Akka Afaan Lammaffaatti Baratan : Mana Barnoota Sadarkaa Lammaffaa Cilaaloo (Asallaa)Dinqeessaa Dheeressaa (obbo ); Indaalaa, Girmaa
Jul-2016Xiinxala Hojiirra Oolmaa Hiika Jechoota Afaan Oromoo Kutaa 10 Barsiisuu Keessatti: Manneen Barnootaa Sadi Godina Shawaa Kaabaatti XiyyeeffachuunAmaanu’eel Alamaayyoo (Phd); Taadewoos, Tiiraamootiin
Aug-2016Xiinxala hojiirra oolmaa tooftaawwan waliin dubbii caasluga afaan oromoo barsiisuu mana barumsaa ifaa sadarkaa lammaffaa kutaa saglaffaaDinqeessaa Dheeressaa; Abdii, Alamaayyoo
Jul-2016Xiinxala Hojiirra Oolmaa Tooftaawwan Waliin Dubbii Caasluga Afaan Oromoo Barsiisuu Mana Barumsaa Ifaa Sadarkaa Lammaffaa Kutaa SaglaffaaDinqeessaa Dheeressaa (obbo ); Abdii, Alamaayyoo