Skip navigation
 

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11421 to 11440 of 14802 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2016Qaacceessa Caaseeffama Durdurii Oromoo: Godina Shawaa Dhihaa Aanaa EjereeXilahuun Taliilaa (Phd); Wandimmuu, Gadaa
Jul-2016Qaacceessa Qabiyyee Mammaaksota OromOO Cimina Dubartoota Ibsan: Aanaa Ada'aattiGorsaa: Dastaa Dassaalany (PhD); Yewayinxajji, Daamxoo
Jul-2016Qaacceessa Rakkoo Afaan Amaaraaqofafayyadamuunwaajiiraa Lee Mootummaa Federaala Itiyoophiyaa Keessatti Mul’atu:Haala Magaala Ciroo.A maanu’eel Alamaayyoo (PHD); Habiib, Sheekaa
Jul-2016Qaaccessa Adeemsa Sirna Ayyaana Ateetee Oromoo Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Warra JaarsooTolamaaram Fufaa (PhD); Yaazoo, Nugusuu
Jul-2016Qaaccessa Adeemsaafi Faayidaa Hiibboon Oromoo Ijoolleef Qabu: Haala Qabatama Aanaa Ada’aaDastaa Dassaalany (obbo); Masarat, Tasfaayee
Jul-2016Qaaccessa Afoolaa Ogummaa Afaanii Gurguddoo Afran Barsiisuu KeessattGabbaroo Tulluu (Obbo); Abdurrahmaan, Abdulqaadir
Jul-2016Qaaccessa Asoosama ‘Aarsaa’ Fayyadama Afaanii Irratti XiyyeeffachuunAddunyaa Barkeessaa (obbo); Kadiraa, Alii
Jul-2016Qaaccessa Barjaa Magaalaa Gaango’aa Hiika Jijjiirraa Jechoota Afaan Oromoo Irratti XiyyeeffachuunAmaanu‟eel Alamaayyoo (Dr); Booranaa, Nugusee
Jul-2016Qaaccessa Barreeffamoota Hojjettoota Mootummaa Waajjiraalee Mootummaa Godina Arsii Aanaa ColleeAmaanu`eel Alamaayyoo (PhD); Zawudee, Xilaahun
Jul-2016Qaaccessa Barreeffamoota Hojjettoota Mootummaa Waajjiraalee Mootummaa Godina Arsii Aanaa ColleeAmaanu`eel Alamaayyoo (PhD); Zawudee, Xilaahun
Jul-2016Qaaccessa Dhiyaannaa Qabiyyee Dhamjecha: Kitaabilee Barnoota Afaan Oromoo Kutaa Saglaffaafi Kurnaffaa Bara 2005 Qophaa’anAmaanu’eel Alamaayyoo (Phd); Sukkaaree, Baqqalaa
Jul-2016Qaaccessa Fayyadama Afaanifi Sirna Araara Koottu-Dhufee Oromoo Arsii Aanaa ShaallaaAddunyaa Barkeessaa (obbo); Tulluu, Yuunee
Jul-2016Qaaccessa Fayyadama Afaanii Waldhabdee Abbaafi Ilmaa Jaarsummaan Furuu KeessattiAddunyaa Barkeessaa (obbo); Nageessoo, Duubee
Jul-2016Qaaccessa Ga’umsa Qabiyyee Moodelaa Qormaataa Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 10 Bara 2007Dinqeessaa Dheeressaa (obbo ); Xibabuu, Roorroo
Jul-2016Qaaccessa Hujiilee Sheek Bakrii Saphaloo Godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo GuutuuXilaahuun Taliilaa (Dr); Abdulaziiz, Habiibee
Jul-2016Qaaccessa Itti Fayyadama Afaan Oromoo Mana Murtii Aanaa Agaarfaa.Tolamaariyam Fufaa (Dr); Xahaa, Maammaa
Jul-2016Qaaccessa Itti Fayyadama Malleen Dubbii Ogwalaloo Anaan’yaa KeessattiXilahuun Taliilaa (Phd); Ibsaa, Addunyaa
Jul-2016Qaaccessa Ittifayyadama Meeshaalee Aadaa: Faaya Dubartootaa Ilaallatan: Haala Qabatama Godina Addaa Saba Oromoo Walloo Aanaa KamiseeXilaahun Tiliilaa (Dr); Darajjee, Darrasaa
Jul-2016Qaaccessa Makaa Haasaa Haala Afaan Oromoofi Afaan Amaaraa Aanaa DarraaAdduunyaa Barkeessaa(obbo); Silashii, Abarraa
Jul-2016Qaaccessa Qabiyyee Dhamjechoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Kutaa 12ffaaAmaanu’eel Alamaayyoo (PhD); Duulaa, Dilboo