AAU Institutional Repository

Browsing by Author "Qaabatootiin, Guddataa"

Browsing by Author "Qaabatootiin, Guddataa"

Sort by: Order: Results:

  • Qaabatootiin, Guddataa (Addis Ababa University, 2008-07)
    Qorannoon kun, qaaccessa qaboo yaa’ii waajjiraalee mootummaa Aanaa Adaabbaa irratti xiyyeeffata. Qaaccessi taasifames, amalaafi qabiyyee unka qaboo yaa’ii irratti kanhundaa’eedha.Kaayyoo qorannoo kanaa galamaan gahuuf, ...

Search AAU-ETD

Browse

My Account