Skip navigation
 

Browsing by Author ቴዎዴሮስ ገብሬ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2007የሂዩማኒቲስ፣ የቋንቋዎች ጥናት፣ የጆርናሉዜም እና የኮሚዩኒኬሽን ኮላጅ የአማርኛ ቋንቋ፣ ሥነ ጽሐፌና ፍክልር ትምህርት ክፌሌ የዴኅረ ምረቃ መርሏ ግብርቴዎዴሮስ ገብሬ; አገኘሁ, አዲነ